Международен симпозиум

„СЪВРЕМЕННИ ТЕХНОЛОГИИ, ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОФЕСИОНАЛНА ПРАКТИКА В ГЕОДЕЗИЯТА И СВЪРЗАНИТЕ
С НЕЯ ОБЛАСТИ“

със специална сесия за млади учени, специалисти и студенти

 София, 06 – 08 ноември 2024 г.

ОСНОВНИ ПРОБЛЕМИ

 1. СЪВРЕМЕННИ ТЕХНОЛОГИИ

1.1. ГЕОДЕЗИЯ

 • Методи и технологии
 • Обработка на геодезически измервания и бази данни
 • Национални, инженерни, геодинамични и други приложения
 • Маркшайдерство

1.2. ФОТОГРАМЕТРИЯ

 • Дигитална фотограметрия
 • Проектиране и реконструкция на обекти
 • Мултимедийно визуализиране
 • Лазерно сканиране
 • Безпилотно въздушно снимане

1.3. КАРТОГРАФИЯ

 • Нови технологии за съставяне и издаване на карти
 • Интернет картография
 • Тематична картография

1.4. СПЪТНИКОВИ СИСТЕМИ

 • Глобални навигационни спътникови системи (GNSS)
 • Дистанционни изследвания
 • Радарни (SAR, InSAR) технологии

1.5. УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИИТЕ

 • Урбанизирани територии
 • Извънселищни територии
 • Защита на териториите. Природни бедствия и катастрофи

1.6. КАДАСТЪР

 • Кадастрална основа и кадастрални системи
 • Тридименсионален кадастър
 • Приложение на кадастъра

1.7. ГИС

 • Тенденции в ГИС – нови концепции за моделиране, визуализация и структуриране на данните
 • Иновативни приложения
 1. ОБРАЗОВАНИЕ
 • Модели в геодезическото образование. Нови решения
 • Тенденции в развитието на геодезическото образование
 1. ПРОФЕСИОНАЛНА ПРАКТИКА
  • Професионална реализация, ефективност
  • Развитие на балканското сътрудничество

МЯСТО И ВРЕМЕ

06 – 08 ноември 2024 г.

 Дом на науката и техниката

 София, ул. „Г. С. Раковски” 108

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

Специалистите и фирмите, които искат да участват в симпозиума и изложбата е необходимо:

    1. Да попълнят и изпратят заявка за участие на електронната форма за регистрация до 30.04.2024 г.,Докладите да се изпратят до 30.06.2024 г. Участниците без доклад следва да се регистрират до 15.09.2024г.

 1. Да заплатят такса за индивидуално участие – 50 лв., а за представители на фирми и институции – 100 лв. по банков път – BG14UBBS80021029388450, BIC UBBSBGSF, ОББ, с текст „за Международен симпозиум“, или на място при регистрацията.
 2. Да оформят доклада (на английски, респективно на български език за българска сесия, с резюмета) и да го представят в PDF файл. 

Таксата дава право на:

 • участие в заседанията, изложбата и коктейла
 • получаване на компакт диск с доклади и материали
 • кафе и безалкохолни напитки

Пенсионери, студенти и ученици – без такса.

Цена само на компакт диск с доклади – 10 лв.

Цена само за участие в коктейла – 20 лв.

РАБОТНИ ЕЗИЦИ: английски и български.

ВАЖНО: Презентациите на българоезичните доклади да са и на английски език.

 

Регламент за изнасяне на доклада – до 15 минути. Дискусия се предвижда след всяка сесия.