За СГЗБ

Съюзът на геодезистите и земеустроителите в България е обществена, съсловна, непартийна организация. В него членуват от учащи се до пенсионери, от техници до професори, обединява служители на държавни и частни фирми, на предприятия, на университети, на работодатели и изпълнители на геодезически дейности.
Той е създаден през 1922г. и е член на Федерацията на научно-техническите съюзи. Има регионални структури в почти всички 28 области на Страната.
Чрез Съюза България е представена вън в международни и други организации и институции. Тя е активен член на Международната федерация на геодезистите (FIG), създадена преди 135 г. в Париж. Член е на Международно дружество по фотограметрия и дистанционни изследвания (ISPRS), създадено преди 100 години, на Международната картографска асоциация (ICA), на Европейски комитет за връзка между геодезистите (CLGE) и на Европейска група на геодезистите (EGoS). Поддържа контакти и с други международни организации, както и двустранни и многостранни връзки с отделните страни и съюзи.
СГЗБ развива многостранна дейност: организационна, научно – техническа, международна, издателска, контакти и сътрудничество с държавни институции, частни фирми и други организации, професионална защита, финансова и други дейности, организира международни и национални симпозиуми, конференции, семинари, организира национални и регионални съвещания и отпечатва сборници с материалите от тези и други изяви.
Издава научно-техническо списание „Геодезия, картография, земеустройство“ от 1961 г.