• gallery

Международен симпозиум 2015

Международен симпозиум 2015

Тема:

XXV МЕЖДУНАРОДЕН СИМПОЗИУМ „СЪВРЕМЕННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ, ОБРАЗОВАНИЕТО И ПРОФЕСИОНАЛНАТА ПРАКТИКА В ГЕОДЕЗИЯТА И СВЪРЗАНИТЕ С НЕЯ ОБЛАСТИ“ – 2015

Дата: 05-06.11.2015

Място: София, ул.”Г.С. Раковски”,№108

На 05 и 06 ноември 2015 г. в София, се проведе 25-ят юбилеен международен симпозиум „СЪВРЕМЕННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ, ОБРАЗОВАНИЕТО И ПРОФЕСИОНАЛНАТА ПРАКТИКА В ГЕОДЕЗИЯТА И СВЪРЗАНИТЕ С НЕЯ ОБЛАСТИ“, със специална сесия на млади специалисти и студенти и изложба. Той се проведе в изпълнение на резолюцията на международния симпозиум „Съвременните технологии, образованието и професионалната практика в геодезията и свързаните с нея области“, състоял се на 06 и 07 ноември 2014 г. в София.

             Симпозиумът  е организиран под егидата на Международната федерация на геодезистите (FIG), Международното дружество по фотограметрия и дистанционни изследвания (ISPRS) и други международни и национални организации и институции – Международната асоциация по картография (ICA), Европейския комитет по геодезия (CLGE), Европейската група на геодезистите (EGoS)  и редица други: ООН – Виена, Службата за космически изследвания (UNOV-OOSA), Европейския съюз по геонауки (EGU), Международната асоциация по геодезия (IAG),  Централноeвропейската инициатива, Съюза на геодезистите и земеустроителите в България (СГЗБ), Българската академия на науките (БАН), Федерацията на научно-техническите съюзи (ФНТС), Университета по архитектура, строителство и геодезия, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на земеделието и храните, Министерството на отбраната – Военно-географска служба, Камарата на инженерите по геодезия, Камара на инженерите в инвестиционното проектиране секция „Геодезия”, Съюза на учените в България – секции „Технически науки” и  „Геолого-географски науки”.

  Симпозиумът беше открит от почетния председател на Съюза на геодезистите и земеустроителите в България и председател на организационния комитет чл.-кор. проф. д-р инж. Георги Милев. Приветствия при откриването направиха инж. Николай Главинчев – председател на секция „Геодезия” при Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, и от инж. Валентин Йовев – председател на Камарата на инженерите  по геодезия. Инж. Румен Янков приветства участниците в симпозиума от името на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография  и  кадастър.

Със симпозиума се продължава установената традиция от Съюза на геодезистите и земеустроителите в България всяка година да се организира международен симпозиум в София по особено актуални проблеми, утвърдени чрез съответна резолюция на предхождащия симпозиум. Симпозиумът се явява юбилеен -двадесет и  пети поред – от ежегодните международни симпозиуми с изложба, организирани до сега  от СГЗБ.

 

Съвременните методи и технологии, образованието и професионалната практика са неразривно свързани и са предпоставка за развитието на съвременното общество. В много области те се развиват с изключително бързи темпове. В това отношение добър пример е геодезията и свързаните с нея области, като фотограметрия, картография,  спътникови системи – методи и технологии, земеустройство, устройството на територии,  кадастър, геодинамика, географските информационни системи, инженерни и природни науки, и много други.

Съвременните методи и геопространствени технологии предлагат богати възможности  за набиране, съхраняване, обработка и ефективно използване на разностранна,  и  особено на пространствената информация – геопространствена информация. Тя намира многостранни приложения в различни сфери на науката и практиката и предлага изключителни, потенциални възможности за нови такива. Това, заедно с общественото развитие, налага необходимостта от постоянна информираност на специалистите за съвременното състояние на тези проблеми и тенденциите  в тяхното развитие, както и разностранното им, в много отношения, интердисциплинарно приложение.

Вашият коментар