Изисквания към материалите за публикуване в списание „Геодезия, Картография, Земеустройство”

 

АКТУАЛИЗИРАНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ МАТЕРИАЛИТЕ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ В СПИСАНИЕ „ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ, ЗЕМЕУСТРОЙСТВО” – 2021 Г.

 

1. ОБЕМ – до 10 стандартни компютърни страници

2. РАЗМЕРИ НА СТРАНИЦИТЕ (MARGINS):

Тop (отгоре) 2,5 сm; Bottom (отдолу) 2,5 сm; Left (отляво) 2,5 сm; Right (отдясно) 2,5 сm.

3. ПРОГРАМА – WORD ЗА WINDOWS (ЗАДЪЛЖИТЕЛНО!)

4. ШРИФТ – Arial

5. Материалите се изпращат по електронна поща или се предоставят на CD или USB стик

6. Да се използва ДЕСЕТИЧНА НОМЕРАЦИЯ

7. ЗАГЛАВИЕ НА СТАТИЯТА – с главни букви 12 pt, болд, центрирано. Преводът на заглавието на статията на английски се дава накрая на статията

– името и фамилията на авторите, техните научни степени, длъжности и месторабота, евентуално град, се изписват под заглавието с малки букви, болд, центрирано

8. Подзаглавията в статията се изписват с главни, а допълнителните подзаглавия с малки букви (12 pt), болд (нормално) и започват от началото на реда

9. Под имената на авторите задължително следва:

● кратко SUMMARY (без табулатор) с ключови думи (болд), а под него

● РЕЗЮМЕ (с табулатор) на български език с ключови думи (болд).

10. ЛИТЕРАТУРА (главни букви, не италик, болд). Използваната литература се дава в края на статията. Подрежда се по азбучен ред на фамилията на първия автор, с инверсия, а след това имената на следващите съавтори без инверсия, първо се изреждат авторите на кирилица, а след това авторите на латиница, като се дава пълно библиографско описание в съответствие с установените изисквания:

– за книги: автор, заглавие, място на издаване, издателство, година, брой страници на книгата; пример:

5. Стоилов, Г. Наръчник на геодезиста. София, Техника, 198, 135

– за статии: автор, заглавие, име на списанието, година, брой, страници от – до; пример:

1. Драганов, Б., Н. Асенов, В. Кирилов. Трасиране от свободно избрана станция. Геодезия, картография, земеустройство. 2014, 2, 12-15

2. Николов, Б. . . .

В текста в средни скоби се поставя номерът на цитирания източник от литературата.

11. Под използваната литература да се помести пълният адрес на автора, телефон и е-mail адрес

12. Допълнително графичните материали – фигури (чертежи, схеми, графики, таблици, фотографии) е желателно да се представят и отделно от текста.

Растерните изображения да са минимум 225dpi (препоръчително 300dpi.). Цветовото пространство да бъде от типа CMYK пригоден за цветен печат.

Пояснителният текст към изображението (фигурите) по избор се дава :

– като легенда, като се поставят съответни номера в изображението;

– със стрелка, като се извежда от мястото на изображението и се изписва извън него.

– или се надписва с ясен шрифт(не болд, не италик) в полето на изображението.

13. Текст под фигурите – нормално, не болд.

14. Имената на рецензентите (не болд) – дават се след литературата.

Неясни текстове, фигури и графики не се приемат. Добре е за ориентация да се види оформянето на някои от последните броеве на списанието.