Курсове за правоспособни лица по кадастър

       

Курсовете за повишване на квалификацията се организират съгласно изискванията на чл. 20 (4) от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР). Учебната програма е одобрена със Заповед № РД-13-122/21.06.2021 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър съгласно изискванията на чл. 20 (5) от ЗКИР:

Програмата за провеждане на курсовете, както и състава на обучаващите, са предложени съвместно от:

СЪЮЗ НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ И ЗЕМЕУСТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
ГЕОДЕЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ, УАСГ
КАТЕДРА „МАРКШАЙДЕРСТВО И ГЕОДЕЗИЯ“, МГУ
НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА СЕКЦИЯ „ГЕОДЕЗИЯ И ПРИЛОЖНА ГЕОДЕЗИЯ“, КИИП

 

Въз основа на проведена анкета предлагаме присъствените курсове на обучение съгласно чл. 20, ал. 4 от ЗКИР да се провеждат под формата на семинари в два дни с общ хорариум 16 академични часа. Обучението ще се провежда по региони в групи от минимум 15 човека в следните форми по избор на участниците:
1. Присъствено обучение по региони, в зависимост от заявилите желание правоспособни лица, с възможност да се използват Домовете на науката и техниката в 28 областни града;

2. Он-лайн обучение в реално време с представяне на лекциите и упражненията от обучаващите и гост лекторите.

Обучението ще се провежда въз основа на материали, които са публикувани в платформата за обучение. При присъственото обучение се използва онлайн платформата, презентации в електронен вариант (PDF, PowerPoint и други), предварително подготвени печатни материали, както и демонстрации с геодезически инструменти, софтуер и технологии. Съществена особеност на присъственото обучение са предвидените 6 часа за разглеждане и дискусии по практически проблеми и казуси.

Присъственото обучение се провежда само в почивни дни (събота и неделя) след получаване на достатъчен брой заявки от определен регион – минимум 15 правоспособни лица по кадастър. На всяко присъствено обучение ще се канят да присъстват и представители на съответната служба по кадастър, като тяхното участие ще бъде само по тяхно желание в ролята им на експерти по кадастър. Всяко отделно обучение се провежда от трима или четирима преподаватели. В определените дни и часове е допустимо включването в реално време както на участници в курсовете, така и на обучаващи.

Всяко правоспособно лице избира формата на обучение, като заявява желанието си да участва в курс на обучение чрез електронна платформа. Допуска се правоспособните лица да посещават повече от един път присъственото обучение. 

ЗАВЪРШВАНЕ НА КУРСА И ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ

Курсът на обучение завършва с онлайн тест върху случайно избрани въпроси и казуси в платформата, организирана от УАСГ, без значение от формата на обучение, избрана от правоспособното лице. Така независимо от формата на обучение ще се получи единност на критериите и системата за оценяване.

Въпросите и казусите ще бъдат предварително разработени и въведени в платформата, като се осигурява и възможността за промяната им и добавянето на нови. При провеждане на теста за всеки потребител се създава случайно група от въпроси, чието разпределение по теми съответства на тежестта на темата.

Тестът ще се решава за определен период от време (10 минути) и съдържа 10 въпроса с четири възможни отговора, от които само един е верен. Успешно положен тест е с 60% и повече верни отговори. Всеки участник в курса ще има право да проведе неограничен брой теста. В случай, че след всички опити участник в курса не е положил успешно тест, той ще има право да се включи в нов курс за повторно обучение.

Успешно положилите теста получават удостоверение. Копие от издадените удостоверения, в електронна форма се предоставя и на АГКК.

Провеждането на тестовете може да става през определен период от време – веднъж месечно или 3 пъти в годината или през друг интервал от време в зависимост от броя на желаещите. Правоспособните лица сами избират кога да положат теста. Датите за тестовете ще се обявяват предварително в платформата за обучение.

ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ

Всички материали, които се публикуват в платформата, както и разработените въпроси и казуси ще се предлагат за съгласуване от АГКК. АГКК въз основа на одобрената учебна програма може да изисква удостоверението като задължително за правоспособните лица, които създават проекти за изменение на данните за обектите на кадастъра.

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ

180 лв. при минимум 15 участника в курс

НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ:

 1. Предпочитаме банков превод по сметката на СГЗБ
  Получател: Съюз на геодезистите и земеустроителите в България
  IBAN: BG14UBBS80021029388450
  BIC: UBBSBGSF в ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД
  Основание: Такса за курс за правоспособни лица по кадастър
  Трите имена на участника или рег. номер за правоспособност, ако наредителят се различава от участника.
 2. В по-краен случай он-лайн чрез:

Button ePay.bg


Button MyPos

ФАКТУРИ

За юридически лица, заплатили такса за участие на едно или повече физически правоспособни лица по кадастър, задължително се издава фактура.
Необходими данни: име на фирмата, номер по БУЛСТАТ, адрес, МОЛ, имената на участниците в курса.

При издаване за платили физически лица се изискват трите имена, ЕГН и адрес на участника.

Тъй като за наредители физически лица фактурите не са задължителни, посочете изрично дали желаете фактура в качеството си на физическо лице.

Готовите електронни фактури се разпращат по имейл.

Важно уточнение: при помощните платежни инструменти издаваме фактура само към физически лица.
Фактурираме пълната сума от 180 лв. само при директен банков превод; плащане на каса на Изипей; плащане посредством ePay или myPOS. При PayPal ни се удържа голяма такса за последващия превод към банковата сметка на СГЗБ – отразяваме крайната сума във фактурата.

WEB-ПЛАТФОРМА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ПРАВОСПОСОБНИ ЛИЦА ПО КАДАСТЪР

Организирана е web-платформа за регистрация за курсове, достъп до материали, полагане на тестове и заявяване на удостоверение след преминат курс – https://educad.geodesy-union.org.

Сайтът разполага и с форум, в който могат да участват с въпроси всички регистрирани по всяко време. Там ще бъдат публикувани въпроси и отговори, получени при провежданите дискусии по време на преминали курсове. Във форума отговори на задаваните въпроси ще се подготвят от експерти на организаторите на курсовете и АГКК. С тази форма за организирани групови обсъждания ще се осигури постоянна възмoжност за споделяне на конкретни въпроси и казуси от дейността на правоспособните лица по ЗКИР и администрацията на АГКК с цел уеднаквяване на добри практики.

АНКЕТА ЗА МНЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ПРАВОСПОСОБНИ ЛИЦА ПО КАДАСТЪР, ПРЕМИНАЛИ КУРС ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА:

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ НА ТЕЛЕФОН 0885956312.