Книжнина

КНИГА 2 ОТ СИСТЕМАТА МОНОГРАФИИ “ПРИЛОЖНА ГЕОДЕЗИЯ”

През ноември 2016г. СГЗБ издаде нова електронна книга с автори Чл.кор.проф.д-р инж. Георги Милев и поч.проф.д-р инж. Иво Милев.

Книгата „Проектиране и приложение на устройствените и на генералните планове“ е част от проекта  „Приложна геодезия“ на авторите, състоящ се от две части 1. Инженерна геодезия и 2. Други приложения на геодезията (Не инженерни приложения на геодезията), двете заедно третират всестранното приложение на геодезията. Книгата всъщност е 2 част на 1. Инженерна геодезия, която е подготвяна за печат под формата на 3 книги:

    1. Основи на инженерната геодезия

    1. Проектиране и приложение на устройствените и генералните планове

    1. Изграждане на линейни обекти, сгради, съоръжения и машини и планове на изградените комплексни обекти.

Книга 2 е в обем от 330 стр. с текст, формули, таблици и черно-бели и цветни фигури и е във формат А4. Намира се на http://biblio.bg/ – сървъра на електронна книжарница Библио.бг в Библио.бг – „Моята библиотека“ в pdf формат, от където може да бъде закупена в дигитален вид за  30 лв. Отпечатане е в издателство „Авангард“ и може да се купи от книжарниците в УАСГ, СЕК и Блестящ факел. Останалите две книги също в дигитален вид, се очаква да могат да се закупят от същата електронна книжарница  до края на 2016 г.

Представени са интердисциплинарните проблеми свързани с устройството на териториите – устройствените схеми,  устройствените  и генералните планове на комплекс от обекти – промишлени предприятия, летища и др., заедно с ролята на геодезията и приносът на геодезистите в тяхното реализиране. Основен акцент е поставен на технологията за проектиране и приложение на регулационните планове, генералните планове и на схемите и плановете за вертикалното планиране. При това проблемите се третират от интердисциплинарна позиция и позицията на съвременните възможности на: дигиталното проектиране, геопространствените технологии, използването на глобалните спътникови навигационни системи, електронните системи за измерване и обработка на данни, трасиране и контролиране, геоинформационните системи, използването на съвременния дигитален кадастъра и др. Заедно с това изложението се основава и отразява, доколкото това е възможно, огромната актуална нормативна и поднормативна база – закони, правилници, наредби, инструкции, указания, и др., като в някои случаи основни положения от нея се е наложило да се цитират директно. Тя обаче е динамично развиваща и следва винаги да се има предвид актуалното й състояние Включени са и редица примери от реалната практика по устройството на териториите. Отразява и дългогодишната работа и опит на авторите.

Безспорно такава огромна материя не може да бъде изчерпателно представена във всички свои аспекти. В структурирането на книгата и изложението е търсено баланс в представянето на основните проблеми и  акцент на онези аспекти  които са по-непосредствено свързани с дейността на геодезистите в областта на устройственото планиране.

Книгата е предназначена преди всичко за геодезистите. Поради интердисциплинарния характер на проблемите и начина на изложението тя обаче може да бъде много полезна за широк кръг от специалисти – архитекти, инженери, юристи и други, работещи по проблемите на устройственото планиране. Може да се ползва от преподаващите и изучаващите тези проблеми, работещите в общините, съда, при проектирането и строителството в тази област, собственици на поземлени имоти и от много други.

Рекламна брошура за изданието можете да намерите тук.

Книга 1 от поредицата “Приложна геодезия”

През ноември 2017г. СГЗБ издаде нова книга със заглавие “Основи, системи и технологии в инженерната геодезия” от трилогията по проекта “Приложна геодезия” на авторите  Чл.кор.проф.д-р инж. Георги Милев и поч.проф.д-р инж. Иво Милев.

В книга 1 са изложени основите на Инженерната геодезия – съвременните: инвестиционен процес, нормативна база, геодезическата основа (дигитални данни, планове, карти и опорни мрежи), инструменти, апарати и системи; референтни и координатни системи и повърхнини, теоретични основи за обработка на геодезическите измервания, алгоритми и софтуер, съвременните числени геопространствени технологии и
приложението им в Инженерната геодезия и информационните системи, свързани с нея. Представени са основните проблеми на трасирането: същността, елементи, методи, технологии, точности, норми и случаи; теоретични основи и практика при контролирането и определянето на преместванията и изследването на деформациите на инженерни обекти, вкл. и при свлачищата. Всъщност представеното в тази част на книгата са теоретичните и принципните същностни постановки, включително и на системите, методите и технологиите.

Специфичното им приложение се разглежда по-нататък при проектирането и приложението на комплекс от обекти, в книга 2 и при изграждане на отделните конкретни обекти, в книга 3. Структурата на книгата е оригинална. Изложението е в съответствие с действащата нормативна база и възможностите, които предлагат съвременните дигитални апарати, инструменти, системи и технологии. Книгата отразява в голяма степен вижданията, дългогодишните изследвания, преподавателски опит, участие в изграждането и изследването на
инженерни обекти включително с оригинални пространствени конструктивни решения на авторите. Тя може да се използва от преподавателите, студентите и от практикуващите специалисти в областта на направление
Архитектура, строителство и геодезия т. е. в Инженерната геодезия и всички онези, които работят по изграждането и експлоатацията на инженерни обекти и комплекси от тях, като архитекти, строителни инженери – конструктори и такива по транспорт, водно дело и др., проектанти, изпълнители, извършващи организация и контрол на строителството и монтаж на технологично оборудване. Безспорно се препоръчва
това, при необходимост, да става едновременно с останалите две книги на авторите.

Книгата е отпечатана в издателство „Авангард“ и може да се купи от книжарниците в УАСГ, СЕК и Блестящ факел. В дигитален вид е качена на сървъра на: http://biblio.bg на електронната книжарница Библио.бг в pdf формат.

Рекламна брошура за изданието можете да намерите тук.

Рекламна брошура за предстоящото издание на Книга 3 можете да намерите тук.

 

Трети книги от поредицата
“Инженерна геодезия”

През 2022г. СГЗБ издаде три нови книги от системата монографии по проекта “Приложна геодезия” на авторите  Чл.кор.проф.д-р инж. Георги Милев и поч.проф.д-р инж. Иво Милев.

В Книги 3 продължава вече с разглеждане на изграждането на конкретни типове обекти и тук включвайки и представяйки ролята, задачите, методите, технологиите на Инженерната геодезия при реализирането им. Поради големия обем на изложението книги 3, както вече се спомена, те са оформени като 3 книги: 3(3.1), 3(3.2), 3(3.3). При това с информация и конкретни примери от практиката за решаване на проблемите за отделни обекти, което според нас е от особена важност.

В книга 3(3.1) са изложени проектирането, строителството, експлоатацията и реконструкцията на линейни обекти и особеностите в геодезическите работи при ­– железопътни линии, пътища, обекти на енергоснабдяването, съобщенията, водоснабдяване и канализация, въжени линии, както и на тунели и метрополитени.

В книга 3(3.2) са включени проблемите, свързани с проектирането, строителството и монтажа на съоръжения по други линейни обекти, напр. мостове, а също геодезическите методи и технологии, за трасирането и контролните измервания, и изследването на деформациите им. Представени са още тези проблеми при хидротехнически обекти, изграждани самостоятелно или в комплекси от инженерни такива – язовири, каскади и др., както и хидромелиоративни обекти, корекции на реки, наводнения и засушавания, пристанища и речен транспорт.

В книга 3(3.3) е представено проучването, проектирането, трасирането и контролирането и изследването на деформациите при
строителството, монтажа и експлоатацията на сгради, промишлени съоръжения и технологично оборудване, монтаж на машини с различно предназначение, също и обекти с гражданско предназначение – летища, спортни, високи съоръжения и др.
По-нататък е представено съставянето на плановете и моделирането на изградените обекти – BIM и кадастъра на комуникациите на комплекси от инженерни
обекти и съответните информационни системи, респективно –
Специализирани данни (модел) на подземните комуникации, както и други инженерни аспекти на приложение.

Книгата е отпечатана в издателство „Авангард“ и може да се купи от книжарниците в УАСГ, СЕК и Блестящ факел. В дигитален вид е качена на сървъра на: http://biblio.bg на електронната книжарница Библио.бг в pdf формат.

 Рекламна брошура за изданието можете да намерите тук.

 

ОБОБЩЕНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА КНИГАТА ПРИЛОЖНА ГЕОДЕЗИЯ – ЧАСТ 1. ИНЖЕНЕРНА ГЕОДЕЗИЯ

Авторите на системата от монографии ПРИЛОЖНА ГЕОДЕЗИЯ представят в обобщена форма съдържанието на книгата ПРИЛОЖНА ГЕОДЕЗИЯ – ЧАСТ 1. ИНЖЕНЕРНА ГЕОДЕЗИЯ на български и английски език: