Решения за Националното съвещание за геодезическите референтните системи в България

На 09.06.2016г. в зала 2 на Дома на техниката на ул. „Г.С.Раковски“ № 108 се състоя работна среща на инициаторите за провеждане на Национално съвещание на тема „Реализациите на Европейските геодезически референтни системи в България и свързаните с тях основни геодезически мрежи и нормативна уредба“.

В работната среща взеха участие следните лица:

 1. д-р инж. Иван Калчев – Председател на УС на СГЗБ;
 2. проф. дтн инж. Андрей Андреев – член на УС на СГЗБ;
 3. инж. Николай Бръшлянов – член на УС на СГЗБ;
 4. инж. Цветен Боев – член на ИБ на СГЗБ;
 5. доц. д-р инж. Илинка Иванова – член на СГЗБ (Шуменски университет);
 6. инж. Иванка Колева – секретар на СГЗБ;
 7. инж. Николай Киров, Председател на УС на АГФ;
 8. инж. Валентин Йовев, Председател на УС на КИГ;
 9. инж. Николай Главинчев, Председател на Секция „Геодезия“ към КИИП ;
 10. доц. д-р инж. Илия Йовев – От инициативната група учени;
 11. доц. д-р инж. Любка Пашова – НИГГГ, БАН, От инициативната група учени;
 12. гл.ас. д-р инж. Станислава Вълчева – Геодезически факултет, УАСГ, От инициативната група учени;
 13. инж. Камен Маринов

Иван Калчев откри работната среща с кратко припомняне на предисторията на инициативата за провеждане на Национално съвещание на тема „Реализациите на Европейските геодезически референтни системи в България и свързаните с тях основни геодезически мрежи и нормативна уредба“. Подчерта се, че събитието бе инициирано от презентацията на група учени по време на Първия геодезически събор, проведен на 06.02.2016г. и бе планирано в резултат от постъпилите предложения за решения на Събора. Националното съвещание се организира от СГЗБ съвместно с АГФ, КИГ и Секция „Геодезия“ в КИИП. Посочен беше фактът, че въпреки навременното оповестяване на събитието и изпратените покани до компетентните  институции и експерти в предвидения срок, преди датата за провеждане на съвещанието, не са постъпили заявки за доклади, становища или изказвания. Създалата се ситуация налага преразглеждане на формата, начина и времето за организиране на дискусията по темата за референтните координатни системи в България, предвидена за Националното съвещание на 09.06.2016г. Иван Калчев покани присъстващите да изкажат своите мнения и предложения за бъдещи действия.

В срещата взеха участие с изказвания и предложения Илия Йовев, Любка Пашова, Андрей Андреев, Илинка Иванова, Николай Киров, Цветен Боев и Николай Главинчев.

След проведената дискусия се очертаха следните конкретни предложения:

 • Инициативната група учени да представи своята гледна точка в доклад, който да се разглежда като основа за бъдещата дискусия по проблемите на референтните геодезически системи в България;
 • Докладът да получи публичност чрез различни средства – публикуване на сайтовете на обществените геодезически организации, специализирана преса, социални мрежи и др., като се отчита фактът, че докладът представя мнението на авторите и не е становище на организациите по поставените въпроси;
 • СГЗБ, АГФ, КИГ и КИИП да отправят официална покана към АГКК (МРРБ), като единствената отговорна държавна институция, посочена в чл. 7 (3) т.2 от Закона за геодезията и картографията да „подготвя предложения за определяне и осъвременяване на Българската геодезическа система“, да организира обсъждане на поставените проблеми в доклада от инициативната група учени.
 • АГКК, като държавен орган, да отправи покана към компетентни институции (ВГС – МО, НИГГГ – БАН, УАСГ и други) и експерти за участие в дискусия по поставените проблеми. Професионалните организации да подпомагат и сътрудничат на АГКК при организирането и провеждането на обсъждането, както и активно да участват с мнения и становища, представени от техни експертни членове.
 • Резултатите от дискусията, разгледаните предложения и взетите решения от форума да бъдат оповестени на геодезическата колегия, с което да се изпълни ангажиментът на обществените професионални организации, произтичащи от решенията на Първия геодезически събор.
Posted in:
About the Author

Иван Калчев

Председател на СГЗБ

Вашият коментар