ГЕОДЕЗИЧЕСКАТА КОЛЕГИЯ С ОБЩО СТАНОВИЩЕ ПО ПРОДЪЛЖАВАЩАТА АТАКА НА КАБ

След поредната атака на ръководството на Камара на архитектите в България (КАБ), този път директно насочена към инженерите по геодезия и персонално към зам.министър на МРРБ д-р инж. Николай Найденов, ръководствата на членовете на Координационния съвет на професионалните организации и образователни институции в областта на геодезията, картографията и кадастъра (Геодезическия факултет на УАСГ, НПС ГПГ в КИИП, КИГ, АГФ и СГЗБ) обявиха общо становище.

Да припомним фактите и документите по развитието на казуса с неоправданите претенции на ръководството на КАБ към изработването на подробни устройствени планове – планове за регулация (ПУП-ПР) през последните две години (преди това помним още две подобни кампании):

 1. С искане от 10.06.2022г. на арх. Александър Кирев до Министъра на МРРБ и Началника на ДНСК (виж текста на искането тук) се атакува поредното официално становище СТ-309-04-465/25.10.2019г. на компетентните институции, че архитекти не могат да изработват ПУП-ПР поради липса на техническа правоспособност (виж текста на писмото на Министъра на МРРБ и становището на ДНСК от 2019г. тук);
 2. Тогавашното ръководство на МРРБ изпраща отговор до арх. Киров и до председателя на КАБ (виж писмото тук) с ново становище на ДНСК СТ-309-03-078/22.06.2022г. (виж становището тук), в което за съжаление са цитирани “мотивите” на арх. Ал. Кирев и в пълно несъответствие с две предходни становища на същата институция се заключава, че съгласно действащата към момента нормативна уредба архитекти и урбанисти с ограничена и пълна проектантска правоспособност могат да изработват ПУП, към които спадат и ПР;
 3. С писмо на КИИП от 14.12.2022г. до МРРБ и ДНСК се представя становище на професионалните геодезически организации СГЗБ, НПС ГПГ в КИИП и АГФ, в което аргументирано се противопоставят на необоснованите претенции (виж писмото на КИИП със становище от 2022г. тук). В тези два документа се предлага на МРРБ да поиска официална позиция на акредитираните университети относно обема и съдържанието на учебните програми по всяка от двете специалности с цел ясно да се даде отговор по отношение на получаваните професионални компетенции в областта на устройственото планиране и инвестиционното проектиране.
 4. С писмо от 19.12.2022г. на МРРБ това искане е отправено до всички акредитирани учебни заведения, предлагащи обучение по специалностите “архитектура” и “геодезия”, с копие до КИИП, КАБ и ДНСК (виж писмото на МРРБ от 19.12.2022г. тук);
 5. Геодезическия факултет на 09.05.2023г. предава доклад до Ректора на УАСГ със становище относно получаваните професионални компетенции в областта на устройственото планиране и инвестиционното проектиране въз основа на анализ на обема и съдържанието на учебните дисциплини от специалността “Геодезия” (виж доклада и становището на ГФ на УАСГ тук). До момента подобно становище и отговор на искането на МРРБ НЕ Е ПОДГОТВЯНО И ПРЕДСТАВЯНО нито от Архитектурния факултет на УАСГ, нито от КАБ;
 6. Междувременно се разгаря подобен спор между архитекти и специалисти по енергийна ефективност и пожарна безопасност (ЕЕ и ПБ), при което от МРРБ (виж писмото тук) и МОН (виж писмото тук) излизат с принципни становища за необоснованите претенции на архитектите да изработват и тези части от инвестиционните проекти;
 7. В разговор в подкаста Геодезия.бг от 27.10.2023г. зам.министър д-р инж. Николай Найденов свободно изразява мнението си по необоснованите претенции на КАБ, като аргументира становището на МРРБ по темата ЕЕ и ПБ, както и нападките към професионалната квалификация на инженерите по геодезия (виж разговора тук);
 8. По повод обществено обсъждане на представен на 20.12.2023г. от МРРБ (АГКК) ЗИД на ЗКИР, в който се предлагат изменения на ЗУТ и ЗКАИИП за ясно регламентиране на правомощията на инженерите по геодезия с пълна проектантска правоспособност в КИИП ръководството на КАБ излезе с изключително неадекватно и остро становище (виж становището на КАБ по ЗИД на ЗКИР тук). Част от твърденията на ръководството на КАБ в това становище съдържат следните безпочвени претенции “Изработването на устройствени планове е от изключителната компетентност на архитектите и урбанистите с проектантска правоспособност. Изработването на ВСИЧКИ видове устройствени планове е изцяло в прерогативите на архитектите и урбанистите. Липсата на разпоредба в ЗКАИИП по отношение на инженерите по геодезия означава, че те нямат право да изработват ПУП.”;
 9. Явно притеснени от липсата на аргументи в спора относно професионалната и техническа компетентност за изработване на ПУП-ПР, както и части ЕЕ и ПБ, от КАБ внасят проект за изменение и допълнение на Нардбата за държавните изисквания за придобиване на висше образование по специалността “архитектура” за да “коригират” съществените пропуски в образованието си. На 07.02.2024г. в МОН се провежда среща на Междуведомствена работна група за обсъждане на предложените промени, на която НЕ Е ПОКАНЕН НИТО ЕДИН ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ГЕОДЕЗИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ, НА КИИП или друга професионална организация на геодезистите. В отговор на предявените отново претенции от страна на КАБ се противопоставя МРРБ с официално мотивирано становище от 16.02.2024г., подписано от зам.министър д-р инж. Николай Найденов (виж становището на МРРБ тук). Трябва да се отбележи, че с предлаганите текстове за изменение на Наредбата ръководството на КАБ дефакто и директно признава, че архитектите към този момент НЯМАТ необходимите професионални компетенции в областта на изработване на ПУП-ПР и части ЕЕ и ПБ!
 10. На 01.03.2024г. изпаднали в неадекватно състояние ръководството на КАБ нападат директно зам.министър д-р инж. Николай Найденов и искат неговата оставка в писмо, изпратено до всички важни постове в Министерски съвет и ръководители на партийни централи, представени в Народното събрание (виж писмото на КАБ тук). Забележително яростен е тона на това писмо, с което КАБ нападат вече и инженерите геодезисти като цяло, но по отношение на аргументи и мотиви позицията им е остава незащитима и претенциите им продължават да се необосновани!
 11. На заседание на Координационния съвет на професионалните организации и образователни институции в областта на геодезията, картографията и кадастъра (Геодезическия факултет на УАСГ, НПС ГПГ в КИИП, КИГ, АГФ и СГЗБ) обявиха общо становище в защита на зам.министър д-р инж. Николай Найденов и на цялата професионална геодезическа общност – вижте пълния текст на становището, подготвено като писмо от ГФ на УАСГ до Министър председателя, Зам.министър председателя и Министъра на МРРБ:
Posted in:
About the Author

Иван Калчев

Председател на СГЗБ