СГЗБ със становище по проект за ЗИД на ЗКИР и позиция към претенциите на КАБ

Ръководството на СГЗБ участва активно в предварителното обсъждане на текстовете за проект за Закон за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗИД на ЗКИР), представен от Агенция по геодезия, картография и кадастър. Голяма част от отправените забележки и препоръки бяха отразени в окончателния текст на законопроекта, публикуван от МС (МРРБ) за обществено обсъждане на портала за обществени консултации – виж следния линк:

https://www.strategy.bg/publicconsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=8048

По предложение на участниците в Координационния съвет на професионалните организации и образователни институции в областта на геодезията, картографията и кадастъра в проекта за ЗИД на ЗКИР бяха включени текстове за изменения в закони, свързани със специализираните дейности на инженерите по геодезия и инженерите в инвестиционното проектиране – Закона за геодезията и картографията (ЗГК), Закона за устройство на територията (ЗУТ) и Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (ЗКАИИП).

Тези текстове предизвикаха остра, но неоправдана реакция от страна на Управителния съвет на Камара на архитектите в България (КАБ) в тяхно становище по ЗИД на ЗКИР (виж тук). В това становище колегите архитекти недвусмислено заявяват грандоманските си амбиции да са самостоятелен играч в иначе интердисциплинарния процес на устройствено планиране и проектиране! В манията си за величие ръководството на КАБ обявява следното:
Изработването на устройствени планове е от изключителната компетентност на архитектите и урбанистите с проектантска правоспособност. Изработването на всички видове устройствени планове е изцяло в прерогативите на архитектите и урбанистите (чл. 230 във връзка с чл. 7, ал. 3, т. 1, б. а), ал. 7 и § 1, т. 1 от ДР на ЗКАИИП).
Не съществува пропуск в закона, така както се аргументира в мотивите към проекта. ЗКАИИП ясно определя, че архитектите, урбанистите, както и ландшафтните архитекти с проектантска правоспособност притежават правата за изработване на подробните устройствени планове.
Липсата на разпоредба в ЗКАИИП по отношение на инженерите по геодезия означава, че те нямат право да изработват подробни устройствени планове.
“.
Като продължение на необоснованото си поведение и натиск за приемане на немотивираните им претенции УС на КАБ публикува Декларация до браншовите организации в сектор строителство, подписали Меморандум за партньорство в областта на устройственото планиране, инвестиционното проектиране и строителството. В тази декларация се съдържат изключително силни фрази като:
Ние, архитектите, представители на единствената от сектора регулирана  в Европа професия АРХИТЕКТ, не може да стоим безучастни и безмълвни  пред домогванията на лишените от съответните задълбочени професионални знания и умения  представители на регулираната само в България професия „инженер в инвестиционното проектиране“ да се наместват и изземват изконни права и компетенции на магистрите архитекти, придобити в резултат от тяхното професионално образование и практика.”
Настояваме да бъдат прекратени всички опити за лобистки действия от браншови организации, целящи  монополизиране на проектантски правомощия, за които нямат компетенции и професионални умения

Браншовите организации писмено да подкрепят становището на КАБ относно ЗИД на ЗКИР, като поискат Министерския съвет да оттегли внесения в НС законопроект, а  ресорната парламентарна комисия да го отхвърли“.

Управителният съвет на Камарата на архитектите в България с Решение от протокол № 29/ 15.12.2023 г. оттегля подписа на арх. Врадимир Милков от подписания проект за законови промени в ЗУТ, .ЗГК и ЗКАИИП, предложен от КИГ.

УС на КАБ декларира, че ще преосмисли участието си в работата на Координационния съвет.

С тези си действия УС на КАБ демонстрират за пореден път липсата на реално желание за постигане на консенсус и разбирателство по отношение на ясно разграничаване на правата и приложното поле на проектантите със специалности “архитектура” и “геодезия” съобразно придобитата професионална квалификация, технически умения и способности получени при обучението им в акредитирани висши учебни заведения за получаване на висше образование и проектантска правоспособност съгласно изискванията на чл. 7 (7) от ЗКАИИП.

Поради тези обстоятелства ръководството на СГЗБ реши да излезе със становище по проекта за ЗИД на ЗКИР и да защити позициите на вносителите на законопроекта и интересите на геодезическата колегия, ангажирана в устройственото планиране и инвестицонното проектиране. Целта е да се подкрепят, допълнят и изяснят позициите, представени в писма и становища на ГФ на УАСГ, ГПГ на КИИП, АГФ и КИГ. Пълният текст на становището, изпратен на МС, МРРБ и АГКК можете да прочетете тук:

Posted in:
About the Author

Иван Калчев

Председател на СГЗБ