ПИСМО ОТ АГКК ОТНОСНО ПРИЛАГАНЕТО НА ЧЛ.20(4) ОТ ЗКИР

Във връзка с постъпили многобройни запитвания от правоспособни лица по кадастър относно прилагането на чл. 20 (4) от ЗКИР в сила от 22.08.2019 г., задълженията на правоспособните лица по кадастър по чл. 75. (11) от Наредба № РД-02-20-5 от 15 декември 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри -., изм. и доп. ДВ. бр.72 от 31 август 2021г., както и обявените на 07.09.2021г. нови рестриктивни мерки от Министерството на здравеопазването във връзка с усложнената епидемиологична обстановка, на 29.09.2021г. ръководството на Съюза на геодезистите и земеустрителите в България (СГЗБ) проведе среща с ръководството на Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК).

В следствие на проведения разговор Изпълнителния директор на АГКК изпрати до неправителствените геодезически организация писмо рег. № 48-53 от 07.10.2021 с разяснения относно поставените въпроси. Основните акценти в тези разяснения, засягащи  появилите се притеснения в правоспособните лица по кадастър, са:

1. “Целта на въведеното с чл. 20, ал.4 от ЗКИР задължение е правоспособните лица да повишават професионалната си квалификация, а не да бъдат ограничавани техните права и да бъдат санкционирани“.

2. “Отчитайки споделените от Вас затруднения, които срещате при провеждане на курсовете заради сложната епидемиологична обстановка и поради факта, че процесът по организиране и провеждане на обученията стартира със забавяне, реално от средата на 2021 година, Ви уведомявам, че службите по геодезия, картография и кадастър ще продължават да приемат проекти за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, без да проверяват за наличие на доказателства за изпълнено задължение по чл. 20, ал. 4 от ЗКИР.”

3. “Наред с това вярваме, че представляваните от Вас организации ще продължат да полагат максимални усилия за организирането и провеждането на обученията на правоспособните лица в изпълнение на законовото задължение за повишаване на професионалната квалификация на правоспособните лица.”

Благодарим на ръководството на АГКК за разбирането към ситуацията, своевремнната реакция и внасянето на спокойствие сред геодезическата колегия с добронамерените указания!

Пълният текст на писмото можете да прочетете тук:

Posted in:
About the Author

Иван Калчев

Председател на СГЗБ