УС на СГЗБ реши Общото събрание да се проведе он-лайн на 24.06.2021г.

СЪОБЩЕНИЕ

На редовно заседание, проведено на 15 април 2021г. и в изпълнение на Устава на СГЗБ, Управителният съвет взе решение

Общото отчетно-изборно събрание на СГЗБ да се проведе чрез он-лайн платформа на 24 юни (четвъртък) 2021г. от 14:00 часа, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Отчет за дейността на Съюза от 27.04.2017 г. до датата на провеждане на ОС;  
  2. Доклад на Централната Контролна Комисия;
  3. Приемане на бюджет на СГЗБ за периода 2021-2024г.

4.  Обсъждане на материалите по т.1, 2 и 3;   

  • Изменение/допълнение  на Устава, ако има предложения;
  • Освобождаване на УС и КК;
  • Избор на нови съюзни органи;
  • Предложения и утвърждаване на „Почетни членове“ на Съюза.

В Общото събрание участват всички членове на Съюза. Членовете, юридически лица се представляват от законните им представители или изрично упълномощено лице. Упълномощеният не може да преупълномощава трети лица.

Всеки кандидат ще получи съобщение по електронната поща с указания за включване в платформата за събранието.

                                                                                    УС НА СГЗБ

Posted in:
About the Author

Иван Калчев

Председател на СГЗБ