УС на СГЗБ реши Общото събрание да се проведе на 24.06.2021г.

СЪОБЩЕНИЕ

На редовно заседание, проведено на 15 април 2021г. и в изпълнение на Устава на СГЗБ, Управителният съвет взе решение

Общото отчетно-изборно събрание на СГЗБ да се проведе на 24 юни (четвъртък) 2021г. от 14:00 часа, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Отчет за дейността на СГЗБ за периода от м.април 2017г. до м.април 2021 г.; 
 2. Доклад на Контролната комисия за периода от  м. април 2017 г. до м. април 2021 г;
 3. Приемане на бюджет на СГЗБ за периода 2021 – 2024 г.;
 4. Насоки за дейността на СГЗБ през следващия мандат.
 5. Изменение и допълнение  на Устава на СГЗБ;
 6. Освобождаване на Управителния съвет и на Контролната комисия;
 7. Избор на членове на нов Управителен съвет на СГЗБ;
 8. Избор на Председател на СГЗБ:
 9. Избор на членове на нова Контролна комисия на СГЗБ;
 10. Избор на Председател на  Контролната комисия на СГЗБ;
 11. Избор на „Почетни членове“ на СГЗБ.

В Общото събрание участват всички членове на Съюза. Членовете, юридически лица се представляват от законните им представители или изрично упълномощено лице. Упълномощеният не може да преупълномощава трети лица.

Регистрацията ще се извърши на 24 юни 2021 г., в зала № 105-А, от 13:00 до 13:55 ч.

                                                                                    УС НА СГЗБ

Posted in:
About the Author

Иван Калчев

Председател на СГЗБ