СГЗБ организира анкета относно курсове за поддържане и повишаване на квалификацията на правоспособни лица по кадастъра

С последното изменение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) от 4 юни 2019 г. (в сила от 22 август 2019 г.) с промяна в чл.20 – нови алинеи 4 и 5, на правоспособните лица за извършване на дейности по кадастъра се вменява задължение да преминават курс за повишаване на професионалната си квалификация на всеки две години, като се предвижда курсовете да се провеждат от университетите, в които се обучават студенти по професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“, от неправителствените професионални организации в областта на геодезията, картографията и кадастъра и от лица с квалификация и опит за провеждане на обучения в областта на кадастъра, по програма, одобрена от Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК).

Във връзка с непосредствено предстоящото влизане в сила на тези изисквания от 22 август 2021г., се налага изясняването на редица въпроси, както от организационен аспект, така и от гледна точка на мненията на бъдещите обучавани – правоспособните лица по кадастър. Със стремеж за осъществяване на ползотворно сътрудничество на трите конституирани страни в този процес – обучаваните правоспособни лица, обучаващи и АГКК, СГЗБ подготви анкета, предназначена да се получат и обобщят нагласите и мненията на правоспособните лица по кадастър относно предстоящото стартиране на курсове за поддържане и повишаване на квалификацията.

Всеки заинтересован може да попълни анкетата по-долу (или на следната връзка (анкета):

Резултатите от проведената анкета ще бъдат предоставени от СГЗБ на всички заинтересовани страни с цел отразяване на мненията на участвалите в анкетата при взимането на решения.

От ръководството на СГЗБ

Posted in:
About the Author

Иван Калчев

Председател на СГЗБ