УС на СГЗБ прие отчет за дейността за 2019г. и програма за 2020г.

На заседание на Управителния съвет на Съюза на геодезистите и земеустроителите в България (УС на СГЗБ), проведено на 10.12.2019г., бяха разгледани, коментирани и приети Отчет за дейността на СГЗБ за 2019г., Финансов отчет за 2019г. и план за 2020г., както и План за научно-техническата дейност на СГЗБ за следващата 2020г.

Обобщавайки дейността на СГЗБ в заключението на Отчета се подчертава, че може да се приеме обща положителна оценка за свършената работа като обществено полезна, активна, целенасочена, в много отношения успешна и резултатна в полза на геодезическата ни колегия. Съюзът продължава да е най-активната геодезическа професионална организация и основен генератор на идеи, концепции, мнения, становища и предложения. Все повече се утвърждава значимата роля на Съюза като организацията обединител на усилията на цялата геодезическа професионална общност в България, като двигател и форум за изявите й.

В плана за 2020г. освен традиционните мероприята се открояват две събития, които се надявеме да привлекат вниманието на цялата ни геодезическа колегия – XXX юбилеен международен симпозиум на СГЗБ и предложението за организиране на Национален форум „20 години ЗКИР – резултати и перспективи пред кадастъра в България“.

Документите са публикувани в секцията За СГЗБ/Документи на интернет страницата на СГЗБ:

Отчет за дейността на СГЗБ за 2019г.

План за научно-техническата дейност на СГЗБ за 2020г.

От Ръководството на СГЗБ

Posted in:
About the Author

Иван Калчев

Председател на СГЗБ