Геодезическите НПО започват дискусия за промени в ЗКИР

В резултат на проведените разговори по време на срещата от 22.02.2018г. с Министъра на МРРБ (виж повече тук) и последвалите разговори с ръководството на АГКК геодезическите неправителствени организации заповат дискусия за предложения за промени в нормативната база.

В дискусия по темата в АГКК бе посочена съществуващата възможност в глава 2, чл.16 (3) (Доп. – ДВ, бр. 36 от 2004 г., изм. – ДВ, бр. 29 от 2006 г.) Собственик или друго заинтересувано лице може да възложи и на правоспособно лице по ал. 1 изработването на скици на поземлени имоти и сгради, схеми на самостоятелни обекти в сгради, проекти за разделяне и обединяване на недвижими имоти, комбинирани скици за пълна или частична идентичност на границите на поземлен имот, кадастрална карта и кадастрални регистри по чл. 35а.

След по-задълбочен анализ се стигна до извода, че е необходимо да се предприемат промени в повече законови и подзаконови нормативни документи.

За да започнем дискусията предлагаме за обсъждане следния конкретен текст (подчертан) за изменение и допълнение на на чл.55 от ЗКИР:

Чл. 55. (Изм. – ДВ, бр. 49 от 2014 г.) (1) Агенцията по геодезия, картография и кадастър извършва при поискване услуги с данни от кадастралната карта и кадастралните регистри, като предоставя официални документи и справки в електронна форма и/или в писмен и графичен вид.

(2) Официалните документи са скици, схеми, скици-проекти, извлечения от кадастралната карта и/или от кадастралните регистри, удостоверения и копия от данни и материали. 

(3) Официалните документи по ал. 2 се издават от началника на службата по геодезия, картография и кадастър и от изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър или от оправомощени от него служители за територията на цялата страна.

(4) Официални документи и справки могат да се издават чрез отдалечен достъп до информационната система на кадастъра.

(5) Скиците и схемите по ал. 2, предоставени чрез отдалечен достъп до информационната система на кадастъра и имотния регистър на нотариус, необходими за нуждите на нотариалното производство, имат силата на официален документ, издаден от Агенцията по геодезия, картография и кадастър. 

(6) (Изм. – ДВ, бр. 57 от 2016 г.) Административен орган, лице с публични функции или организация, предоставяща обществени услуги, получили от Агенцията по геодезия, картография и кадастър електронна скица или схема от кадастралната карта и кадастралните регистри, могат да я разпечатат и да удостоверят идентичността на съдържанието на оригинала с разпечатаното копие. Разпечатаното копие се ползва само за провежданите от тях производства. 

(7) (Нова – ДВ, бр. 57 от 2016 г.) Общинските служби по земеделие подпомагат службите по геодезия, картография и кадастър извън административните центрове на областите при административното обслужване на потребителите на кадастрална информация за земеделски и горски територии с одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри, като:

 1. приемат и обработват заявления за извършване на административни услуги, определени с наредбата по чл. 58, ал. 1, и предоставят на заявителите изработените от службите по геодезия, картография и кадастър официални документи по ал. 2;
 2. издават на хартиен носител официални документи по ал. 2, получени в електронен вид чрез отдалечен достъп до информационната система на кадастъра, и ги предоставят на заявителите.

(8) (Нова – ДВ, бр. 57 от 2016 г.) Агенцията по геодезия, картография и кадастър може да сключва споразумения с общини за съвместно обслужване на потребителите на кадастрални услуги и за издаване на хартиен носител на официални документи по ал. 2, получени в електронен вид чрез отдалечен достъп до информационна система на кадастъра.

(8а) Правоспособните лица по смисъла на глава Втора от този закон подпомагат службите по геодезия, картография и кадастър при административното обслужване на потребителите на кадастрална информация, като:

А. приемат и обработват заявления за извършване на услуги, определени с наредбата по чл. 58, ал. 1, като посредством отдалечен достъп до информационната система на кадастъра предоставят на заявителите скици от кадастралната карта и схеми на самостоятелни обекти в сгради или в съоръжения на техническата инфраструктура или скици-проекти в случаите на чл. 52, ал. 1 или други официални документи по ал. 2 и по смисъла на чл. 49б;

Б. издават на хартиен носител официални документи по т. А, ако това е необходимо при спазване на изискванията на наредбата по чл. 58, ал. 1.

 (9) (Нова – ДВ, бр. 57 от 2016 г., изм. – ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) В случаите по ал. 7 и 8 изпълнителният директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър оправомощава със заповед служители на общинските служби по земеделие и на общинските администрации, определени от министъра на земеделието, храните и горите, съответно от кмета на общината. Редът и условията за определяне на лицата, за оправомощаването и за прекратяването на правомощията им, както и за уведомяването на министъра на земеделието, храните и горите, съответно на кмета на общината, за прекратяването се определят в наредбата по чл. 58, ал. 1.

(10) (Нова – ДВ, бр. 57 от 2016 г.) Оправомощените лица издават на хартиен носител от името на Агенцията по геодезия, картография и кадастър получените в електронен вид официални документи по ал. 2.

(11) (Нова – ДВ, бр. 57 от 2016 г., изм. – ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Условията и редът за предоставяне на услуги от органите по ал. 7 и 8 се определят с наредбата по чл. 58, ал. 1, като условията и редът за предоставяне на услуги от органите по ал. 7 се съгласуват от министъра на земеделието, храните и горите.

(12) (Нова – ДВ, бр. 57 от 2016 г.) За търсене и разглеждане на кадастралната карта чрез отдалечен достъп до информационната система на кадастъра и имотния регистър не се заплаща държавна такса.

 

Мотивите за предлагания текст за изменени и допълнение на ЗКИР са следните:

След проведен анализ на състоянието на дейностите, числеността на специализираната администрация и отговорностите на Службите по геодезия картография и кадастър (СГКК) към Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) е констатирано, че експертния състав на СГКК е недостатъчен за изпълнение на непрекъснато увеличаващите се задължения на АГКК по редица закони. Този дефицит води до все по-голямо забавяне при обработването на заявления за извършване на услуги, необходими на потребителите на информация от кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР). Това състояние на специализираните дейности на СГКК оказва сериозно негативно влияние върху навременното извършване на сделки с недвижими имоти, води до затрудняване на инвестиционния процес и като цяло провокира обществено недоволство и напрежение поради факта, че засяга голям брой граждани и юридически лица като собственици. Вследствие на това се накърнява общественото доверие общо към сектора геодезия и кадастър както като държавна политика и администрация, така и към заетите в него правоспособни лица по Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР).

Въпреки предприетите мерки чрез последните изменения на ЗКИР (ДВ, бр. 57 от 2016г.) за предоставяне на облекчени условия за ползване на кадастрална информация от нотариусите, административни органи с публични функции или организации предоставящи обществени услуги, осигуряването на възможност за подпомагане на СГКК от общинските служби по земеделие към МЗХ и общините чрез даване на правомощия за изпълнение на определени административни дейности по обслужване на потребителите на кадастрални услуги, минималното увеличаване на състава на АГКК с 28 щатни броя и откриването на изнесени работни места на СГКК, състоянието на обслужването и административната тежест не може да се промени значително. Основна причина за ограничения ефект от посочените мерки е, че чрез тях се предвижда натискът на обществените нужди от услуги с данни от КККР да се преразпредели от СГКК към друга държавна и общинска администрация, която в общият случай има редица други задължения и приоритети, като също не разполага с достатъчен капацитет от подготвени квалифицирани кадри.

С проектът за ЗИД на ЗКИР се цели част от отговорностите по обслужване на потребителите на услуги с данни от КККР да бъдат поети от правоспособните лица по Глава втора от ЗКИР. Правоспособните лица да извършват дейности по кадастъра са вписани в регистър след издаване на Заповед от Изпълнителния директор на АГКК, с което държавата е признала тяхната квалификация по ЗКИР. Тяхната подготовка в много по-голяма степен осигурява компетентно и ефективно изпълнение на дейности както при създаване и поддържане на КККР, така и при предоставяне на услуги с данни от КККР в сравнение с нотариусите и специализираната администрация в общините и общинските служби по земеделие.

Като резултат от прилагането на предложените промени се очаква:

 • Значително намаляване на административната тежест върху ползвателите и редуциране на необходимото време за изпълнение на голяма част от услугите с данни от КККР, в резултат на което ще бъде преодоляно натрупаното обществено негативно отношение към кадастралната система;
 • Облекчаване на специализирани състав на СГКК като се осигурят възможности за разпределяне на тежестта за извършване на експертни дейности и услуги, които сега се изпълняват единствено в офисите на СГКК, а след приемане на предлаганите промени ще могат да се извършват в значително по-големия брой офиси на правоспособни лица;
 • Отпадане на необходимостта от приемно време на експертите от СГКК за срещи с потребители на данни от КККР, като разяснителната дейност по процедурите на ЗКИР ще бъде поета от правоспособните лица;
 • В резултат от намаляване на тежестта върху експертите от СГКК ще се осигури възможност те да се фокусират върху други техни основни дейности като например административния контрол върху създаването и поддържането на КККР;
 • Отпадане на необходимостта от разкриване на изнесени работни места на СГКК, с което се спестява значителен финансов ресурс на АГКК (МРРБ);
 • Облекчаване на процедурите по поддръжка на КККР, като заявленията на потребителите ще бъдат окомплектовани от правоспособните лица;
 • При необходимост от процедури по изменение на КККР, гражданите ще бъдат уведомявани в момента на подаване на заявления за услуги с данни от КККР към правоспособните лица по компетентност, а не след изтичане на срокът съгласно Наредба № РД-02-20-4/2016.
 • Всички такси за ползвателите на услуги с данни от КККР ще останат непроменени, съгласно Тарифа 14;
 • Всички такси към АГКК, за предоставяне на услуги от информационната система на кадастъра, предоставени чрез отдалечен достъп, ще останат непроменени.

Не се предвижда предлаганите промени да доведат до намаляване на приходите към бюджета от предоставяните услуги от АГКК.

Предложените промени в ЗКИР ще са реален пример за публично-частно партньорство при обслужване на собствениците на недвижими имоти в Република България с услуги и данни от КККР, което ще доведе до значимо облекчаване на административната тежест и спестяване на средства, време и усилия от значителна част от обществото.

Уважаеми колеги, обръщаме се към всички вас за мнения и предложения по предлаганите текстове за изменение на ЗКИР и мотивите. Събраните мнения и предложения ще поволят да се формира обща позиция по предлаганите изменения в нормативната база от името на цялата геодезическа колегия.

За целта може да използвате следната форма, като моля не се ограничавайте само до коментари:

ФОРМА ЗА МНЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ.

Posted in:
About the Author

Иван Калчев

Председател на СГЗБ