Обществено обсъждане на промени в Наредба № 4

Уважаеми голеги,

В стремежа си да Ви държим в течение с дискусията по предложенията за изменение на Наредба № 4 продължаваме да публикуваме наличните документи.

Колегите от Секция „Геодезия“ в КИИП реагираха остро по темата, като Председателя на секцията инж. Николай Главинчев излезе с отворено писмо и искане за оставка на Председателя на УС на КИИП!

Изказваме подкрепа към предприетите действия на колегите и ги поздравяваме за ясната и категорична позиция по казуса!

Насочваме вниманието Ви към оставените текстове в описанието на съдържанието на проектите по Част Пътна, в които фигурира „План за отводняване“. Според нас това е завоалиран начин да се измести необходимостта от разработване на проект за вертикална планировка на транспортни съоръжения от геодезисти и той да се представя като план за отводняване, разработван от ТС специалисти!

Независимо, че СГЗБ не е поканен да участва в работната група официално, считаме за задължение да подкрепим колегите от сродните ни професионални организации като предоставим на вниманието на геодезическата колегия следните документи:

 1. Предложение за изменение на Наредба № 4 от Секция ТС на КИИП;
 2. Предложение за наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от работна група към МРРБ от 13.07.2017;
 3. Актуален текст на предложение за наредба (от сайт на МС)
 4. Становище от доц. д-р инж. Руска Димитрова;
 5. Становище от Камара на инженерите по геодезия;
 6. Писмо до МРРБ от СГЗБ със становище на чл.кор.проф.д-р инж. Георги Милев и доц. д-р инж. Тодор Костадинов
 7. Становище от инж. Георги Чонов – ГЕО ЧОНОВ ООД, гр. Русе
 8. Предложение към проект за ИДН нар.4 по част ГЕОДЕЗИЯ от Елена и Дженко Дженкови – Ямболски кадастър
 9. Становище на доц. д-р инж. Р.Димитрова от 14 08 2017
 10. Отворено писмо от Транспортен факултет на УАСГ и становище на С ТП КИИП
 11. Мнение на доц. Руска Димитрова – 01-2018
 12. Становища от инженери по ТС 
 13. Материали по Наредба 4
 14. Отворено писмо от Н.Главинчев
 15. Искане на оставка на Каралеев от Н. Главинчев

 

Уважаеми колеги,

Продължава „сагата“ с претенциите на група инженери от Секция „ТС и ТС“ в КИИП да „завземат“ разработването на проекти по „Вертикално планиране“ и „Трасировъчен план“ от инвестиционните проекти по част Геодезия чрез промени в Наредба № 4 за обема и съдържанието на инвестиционните проекти!

С нарочно Открито писмо по въпроса се произнася декана на Транспортния факултет, а Секция „ТС и ТС“ към КИИП пригласят в същия тон в специално становище, разпространено сред много институции през месец декември 2017. Особено „ценен аргумент“ за претенцията на нашите уважавани колеги от специалност ТС е приложената справка към откритото писмо на декана на Транспортния факултет за дисциплините, изучавани от специалността в УАСГ. От тази справка и незапознат с проблема, но обективен страничен наблюдател, веднага ще забележи, че в списъка с дисциплини тотално отсъства каквато и да било подготовка по вертикално планиране и трасировъчни дейности на инженерите по транспортно строителство! С тази справка колегите от специалност ТС сами дават отговор на въпроса доколко образователният им ценз отговаря на претенциите им и дали те са основателни!

По-долу предлагаме на вниманието на всички колеги всички известни ни предложения, мнения и становища,  включително и последните на Транспортния факултет, Секция „ТС и ТС“ на КИИП, които и още едно становище на доц. д-р инж. Руска Димитрова – дългогодишен преподавател по вертикално планиране в Геодезическия факултет на УАСГ.

СГЗБ се опитва да събира от началото на „сагата“ всички документи с цел да информираме геодезическата ни професионална общност за провеждащата се дискусия. Отново призоваваме ВСИЧКИ ЗАЕДНО ПО КАТЕГОРИЧЕН  НАЧИН ДА ЗАЩИТИМ ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ СИ ИНТЕРЕСИ! Защото отнемането на основни дейности от нашата професия няма да ни заобиколи в зависимост от това в коя професионална област се развиваме или в коя организация работим и членуваме! Опасността е съвсем реална и не търпи повече отлагане взимането на конкретни и категорични действия.

Ето текста на нашето предходно съобщение, с допълнени новите документи:

През последните месеци в нарочна работна група в МРРБ се разрази дискусия по постъпили предложения за промени в Наредба № 4 за обема и съдържанието на инвестиционните проекти. В появилите се няколко варианта на проекти за изменения на Наредба № 4 се предлагат различни промени, които предвиждат съществени изменения в посока изземване на функциите на проектантите по част Геодезия по отношение на проектите за вертикално планиране и трасировъчен план и предоставяне на тези части за разработка от проектантите по транспортно строителство за обекти с „транспортно натоварване“ (разбирайте улици, паркинги и други).

В работата на тази работна група геодезическата колегия е представена от КИИП и КИГ.

Междувременно в процес на обществено обсъждане е и наредба за промяна на Наредба № 2 за проектиране на пътища (виж следния линк). По-важните текстове, отнасящи се за геодезически дейности в тази Наредба са следните:

 1. В чл. 265 (2) от Раздел II „Обхват и съдържание на техническия проект при строителство на нови пътни обекти“ под т.20 се посочва: „трасировъчен план с координати на главни и подробни точки“.
 2. В чл. 265 (3) се казва, че „част „Пътна“ съдържа раздел „Геодезия“ и раздел „Геоложки проучвания“ представен чрез геоложки доклад!?!
 3. В чл. 265 (4) Графичните материали на част „Пътна“ включват: … 6. проекти за пътни кръстовища – ситуация в М=1:1000, М=1:500 или М=1:250, типови напречни профили на отделните връзки в мащаб М= 1:100 или М=1:200, надлъжни профили в М=1:2000/200 или М=l:000/100, и напречни профили в М=1:100 или М= 1:200, проект за вертикална планировка“!?!
 4. В Чл. 275. (1) Част „Пътна“ на техническия проект за съществуващи пътни обекти включва текстова част (обяснителна записка)и графични материали, (2) т. 13. „трасировъчен план с координати на главни и подробни точки“!?!
 5. В чл. 275 (3) Графичните материали на част „Пътна“ включват:…6. проекти за пътни кръстовища и пътни възли – ситуация в М=1:1000, М=1:500 или М=1:250, типови напречни профили на отделните връзки в мащаб М 1:100 или М=1:200, надлъжни профили в М=1:2000/200 или М=l:000/100, и напречни профили в М=1:100 или М= 1:200 /ако е необходимо при реконструкции/, проект за вертикална планировка!?!
 6. Чл. 286. (1) Част „Пътна“ на работния проект за нови пътни обекти включва текстова част (обяснителна записка)и графични материали. (3) част „Пътна“ на работния проект за нови пътни обекти съдържа раздел „Геодезия“, раздел „Геоложки проучвания“, представен чрез геоложки доклад и раздел „Ландшафтно устройство и опазване на околната среда“, разработени в обхват и съдържание съгласно тази наредба. (4) Графичните материали на част „Пътна“ на работния проект включват:…6. проекти за кръстовища:
  а) ситуация в М=1:1000 /1:500, 1:250/ с решено отводняване;
  б) типови напречни профили на пътните връзки в М=1:200 /1:100/;
  в) надлъжни профили в M=l:l00/l00, 1:500/50;
  г) напречни профили в М=1:200 /1:100/;
  д) трасировъчен план в М=1:1000 /1:500, 1:250.
  11. вертикална планировка на кръстовищата в подходящ мащаб!?!
 7. В чл. 296. (1) Раздел „Ландшафтно устройство и опазване на околната среда“ на техническия и работния проект се изготвя въз основа на утвърдени предварителни проучвания и идейни проекти и съдържа текстова част (обяснителна записка) и графична част. В (3), т.6. проекти за възстановяване на нарушените терени: депа, заеми, кариери, временни пътища и др., изискващи по-специално третиране, със ситуация в М=1:1000 – 1:250, разрези, вертикално планиране и растително оформление!?!
 8. В чл. 298. (1) Раздел „Геодезия“ на техническия и работния проект се изготвя въз основа на утвърдени предварителни проучвания и идейни проекти, и съдържа текстова част (обяснителна записка) и графична част.

От така цитираните фрагменти на проектните текстове става ясно, че чрез тази наредба се предвижда в част „Геодезия“ при проектиране на пътища да останат само дейностите за геодезическо заснимане!?!

С двете наредби, които се разглеждат почти едновременно в МРРБ, се ограничават функциите на геодезиста в процеса на инвестиционното проектиране по отношение на транспортните обекти, което считаме за недопустимо!

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, НЕКА ВСЕКИ ОТ НАС ПОДКРЕПИ УСИЛИЯТА НА СЕКЦИЯ „ГЕОДЕЗИЯ И ПРИЛОЖНА ГЕОДЕЗИЯ“ В КИИП И КИГ ЗА ЗАЩИТА НА НАШИТЕ ОБЩИ ПРОФЕСИОНАЛНИ ИНТЕРЕСИ!

Posted in:
About the Author

Иван Калчев

Председател на СГЗБ