Етични норми за публикуване

ЕТИКА НА ПУБЛИКУВАНЕ

Тази декларация цели да гарантира публикационната етика и качеството на материалите в сп. „Геодезия, картография, земеустройство“. Очаква се всички участници в публикационния процес: автори, редактори, рецензенти и издател/и, да се придържат към стандартите на етично поведение. Успешното протичане и приключване на публикационния процес зависят от коректните и етични отношения между участниците в него. Тук те са формулирани въз основа на препоръките на Издателството за академична литература Elsevier и на указанията за най-добра издателска практика, изработени от Комитета по публикационна етика (Committee on Publication Ethics – COPE).

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АВТОРИТЕ

Авторските текстове, предоставени за публикуванев сп. „Геодезия, картография, земеустройство“, трябва точно да представят извършените научно-изследователски, научно-приложни и/или практически работи  по темата, както и да са посочени и обективно дискутирани тяхната актуалност и научна значимост. Изходните данни, които стоят в основата на публикациите, трябва да са изложени коректно. Статиите трябва да съдържат достатъчно детайли и бележки за използваната литература, които да дават възможност за коментари и отзиви за труда. Неетично и неприемливо е в статиите да се излагат и поддържат твърдения, които не почиват на научни аргументи и доказателства.

Ръкописите трябва да представят  оригинални авторски разработки. Използването на чужди трудове или на части от тях, без точно и коректно цитиране на източника, е недопустимо. Етично и коректно е авторите да посочват чуждите източници  на данни, които са използвани в изследването, както и да посочват публикации от други автори, които са имали съществено влияние върху тяхната изследователска работа. Информации, получени по частен път (лични разговори, лични кореспонденции и др.), следва да се използват след изричното съгласие на източника. Недопустимо е предоставянето на един и същи ръкопис едновременно в две или повече издания. В случай на повторно публикуване на един и същи текст в друго издание е необходимо съгласието на автора и на издателя, публикувал текста за първи път. За целите на евентуална редакторска проверка, авторите са длъжни да предоставят достъп до данните, въз основа на които е изготвен текстът.

Авторите са длъжни да посочат в ръкописа всеки финансов и/или друг конфликт на интереси, който би могъл да се тълкува като оказване на влияние върху изводите и интерпретациите в текста. Задължително трябва да бъдат написани източниците на финансиране, с чиято подкрепа е подготвен текстът, ако съществуват такива източници.

В случай, че авторите установят съществени грешки или неточности в предоставения ръкопис, трябва да информират редакционната колегия за тях и съвместно с нея да извършат необходимите корекции. Ако подобни грешки се установят от трети страни, задължение на авторите е да оттеглят ръкописа или да извършат необходимите поправки, като уверят редакционната колегия в коректността на текста.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РЕДАКЦИОННАТА КОЛЕГИЯ

Редакционната колегия на сп. „Геодезия, картография, земеустройство” носи изключителното право и отговорност при вземането на решения за публикуването или отхвърлянето на предоставените ръкописи. Редакционната колегия е длъжна да се ръководи от съзнанието, че публикуването на съответните трудове има характера на правен акт с голямо значение за учените и техните читатели. Решенията за публикуване или отхвърляне на текстове се основават на оценките на рецензентите; на съобразяването с издателската политика на списанието; на спазването на правните изисквания по отношение на авторското право и плагиатството.

Членовете на редакционната колегия са длъжни да не разкриват информация по отношение на предоставените ръкописи, като спазват условията на приетата процедура за рецензиране. Членовете на редакционната колегия не трябва да използват за целите на собствената си изследователска работа непубликувани материали и научни тези, които се съдържат в предоставените ръкописи, без изричното съгласие на авторите. Членовете на редакционната колегия не трябва да участват в обсъждането на ръкописи, ако се намират в  конфликт на интереси, които произтичат от конкурентност, сътрудничество и друг вид отношения с авторите и/или институциите, свързани с ръкописа.

Редакционната колегия на сп. „Геодезия, картография, земеустройство“ е длъжна да предприеме  съответни мерки  при възникнали оплаквания, претенции, несъгласия по отношение на предоставен ръкопис или публикация. Мерките включват свързване с авторите на ръкописа или публикуваната статия и отговор на съответното оплакване. При необходимост може да се осъществи консултиране с компетентни институции и изследователски екипи. Редакционната колегия взема отношение, като отхвърля или се съгласява с полученото оплакване, публикува бележка за корекция на съответния текст и други. Всеки установен акт на неетично поведение по отношение на публикационната дейност трябва да се разглежда с дължимото внимание и сериозност, дори и да бъде открит дълго време след излизането на публикацията.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РЕЦЕНЗЕНТИТЕ

Рецензирането на статиите помага на редакционния екип на сп. „Геодезия, картография, земеустройство“ при вземането на решения за тяхното публикуване, както и на авторите за усъвършенстване на техните ръкописи. В този смисъл рецензирането е съществен компонент на научната комуникация и гарантира научния характер на публикуваните текстове. Всеки избран рецензент, който не се чувства достатъчно квалифициран, за да прецени научната и/или научно-приложната стойност на предоставения му ръкопис, или не е в състояние да се справи навреме с възложената рецензия, е длъжен своевременно писмено да информира редакционната колегия и да се откаже от рецензирането.

Ръкописите, получени за рецензиране, трябва да се разглеждат като поверителни документи и като документи с авторски права.

Рецензиите трябва да съдържат аргументирани и обективни оценки на ръкописите. Проявите на субективно отношение към съдържанието на текста са недопустими.

От рецензентите се очаква да установят дали авторите коректно се позовават на използваните източници. Те са длъжни да уведомят редакционния екип за всеки случай на пропуснато цитиране, както и за подобие или припокриване на ръкописа с други известни на тях публикации.

Рецензентите не трябва да използват за целите на собствената си изследователска работа непубликувани материали и научни тези, които се съдържат в предоставените им ръкописи. Те са длъжни да пазят конфиденциалност по отношение на поверителна информация или идеи, придобити в процеса на рецензиране, и да не ги използват за лични цели. Рецензентите не трябва да оценяват ръкописи при условие, че са в  конфликт на интереси, който конфликт произтича от конкуренция, сътрудничество и/или други отношения с всеки от авторите или институциите, свързани с ръкописа.