ГЕОДЕЗИЧЕСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ С ОБЩО СТАНОВИЩЕ ПО ЗИД НА ЗКИР

По повод на приетият от Министерски съвет законопроект за Закон за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗИД на ЗКИ), внесен в Народното събрание (виж пълния текст), участниците в Координационния съвет на професионалните организации и образователни институции в областта на геодезията, картографията и кадастъра излязоха с консолидарано становище.

Пълният текст на становището е следния:

Становището ще бъде депозирано в КОМИСИЯ ПО РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА, БЛАГОУСТРОЙСТВО И МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ на 49-то Народно събрание.

Posted in:
About the Author

Иван Калчев

Председател на СГЗБ