СГЗБ със становище по проект за Закон за Държавна агенция по вписванията

СГЗБ излезе със становище по проект за Закон за Държавна агенция по вписванията.

Основната структурна промяна в този законопроект предвижда Агенция по геодезия, картография и кадастър да бъде заличена, като функциите, дейностите и активите й се влеят в новосъздавана Държавна агенция на подчинение на Министерски съвет, която съвместно да администрира гражданската, търговската и имотната регистрация.

След подробен анализ на текстовете на законопроекта в становището си СГЗБ стига до следните основни мнения:

В заключение изказваме одобрение за усилията да се реализират обявените принципно добри намерения за дигитализация и интеграция на информационните масиви, управлявани от различни административни структури и органи на изпълнителната власт. Не можем да се съгласим обаче, че за постигането на тази цел трябва да се разрушават работещи структури и се обезличават отделни важни сектори в държавното управление. На фона на всички примери в оценката за въздействие и други документи за лоши практики в досегашните действия и бездействия на Агенция по вписванията, особено в областта на липсващия имотен регистър, по повод на който е създадена тази агенция, е напълно алогично определянето й като лидер в предлаганото консолидиране на администрацията в областта на гражданската, търговската и имотната регистрация.

Необходимо е да се подчертае, че на европейско ниво са приети редица документи, които подкрепят идеята за подчертаване на значението и утвърждаване на основното място и водещата роля на кадастъра и поземлената администрация в изграждането на интегрирани системи на електронно правителство, но при запазване на тяхната функционална и структурна самостоятелност въз основа на разбирането на неразривната връзка между геодезията, картографията и създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри. Един пример в това отношение е споразумението за обща визия за сътрудничество по въпросите на кадастъра и поземлената регистрация, подписана от пет европейски ведомствени и неправителствени институции, в които членуват и организации от България – EuroGeographics (Международна европейска асоциация на национални служби по кадастър, поземлена регистрация и картография), PCC (Постоянен комитет по кадастър в Европейския съюз, обединяващ кадастралните институции на страните, членки на Европейския съюз), ELRA (Асоциация на европейските поземлени регистри), EULIS (Европейска група по икономически интереси в областта на обслужването с поземлена информация) и CLGE (Съвет на европейските геодезисти) (виж приложения документ): https://geodesy-union.org/wp-content/uploads/2022/05/13_10_23_Common_Vision_Paper_CLGE_ELRA_Eulis_EuroGeographics_PCC.pdf

Затова настояваме от законопроекта за създаване на ДАВ да отпаднат текстовете, засягащи преминаване на сектора геодезия, картография и кадастър към предлаганата ДАВ и практическото административно заличаване на АГКК като единствената държавна институция, заета с тези преобладаващо технически дейности. Становището ни е, че управлението на сектора трябва да се осъществява от Държавна агенция по геодезия, картография и кадастър така, както беше предложено в отделен законопроект, внесен в НС от Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

Пълният текст на проекта за закон, мотивите и оценката за въздействие на вносителите, както и процеса по разглеждане на законопроекта може да се намери на следната връзка от страницата на Народното събрание: https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/164176.

Пълният текст на становището на СГЗБ може да се прочете на следната връзка от страницата на Съюза: http://geodesy-union.org/wp-content/uploads/2022/05/Становище-на-СГЗБ-по-проекта-за-Закон-за-ДАВ.pdf

Становището е изпратено до Председателя на 47-то Народно събрание на Република България, Председателите на парламентарни комисии по конситуционни и правни въпроси, по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление, по електронно управление и информационни технологии и по бюджет и финанси, както и до Председатели на парламентарни групи в 47-то Народно събрание на Република България.

Представители на СГЗБ ще вземат участие в заседанията на постоянните парламентарни комисии на НС, в които е разпределен проекта за Закон за Държавна агенция по вписванията с настояването да ни се осигури възможност да споделим в конструктивен и професионален дух нашите мнения и предложения относно предлаганите структурни промени, засягащи сериозно управлението и функционирането на сектора геодезия, картография и кадастър в нашата държава.

Posted in:
About the Author

Иван Калчев

Председател на СГЗБ