07/10/2021

Daily Archives

  • ПИСМО ОТ АГКК ОТНОСНО ПРИЛАГАНЕТО НА ЧЛ.20(4) ОТ ЗКИР

    Във връзка с постъпили многобройни запитвания от правоспособни лица по кадастър относно прилагането на чл. 20 (4) от ЗКИР в сила от 22.08.2019 г., задълженията на правоспособните лица по кадастър по чл. 75. (11) от Наредба № РД-02-20-5 от 15 декември 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри -., изм. и […]