Национално съвещание ГЕОДЕЗИЧЕСКИ РЕФЕРЕНТНИ СИСТЕМИ

НАЦИОНАЛНО СЪВЕЩАНИЕ

Тема:

РЕАЛИЗАЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ГЕОДЕЗИЧЕСКИ РЕФЕРЕНТНИ СИСТЕМИ В БЪЛГАРИЯ  И СВЪРЗАНИТЕ С ТЯХ ОСНОВНИ ГЕОДЕЗИЧЕСКИ МРЕЖИ И НОРМАТИВНА УРЕДБА

Дата: 9 юни 2016 г

Място: София, ул.”Г.С. Раковски”,№108, зала 2, от 10.00 ч.

Съюзът на геодезистите и земеустроителите в България, с подкрепата на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, Камарата на инженерите по геодезия и Асоциацията на геодезическите фирми в изпълнение на предложенията на Първия геодезически събор, проведен на 06 февруари 2016 г., организира

НАЦИОНАЛНО СЪВЕЩАНИЕ

РЕАЛИЗАЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ГЕОДЕЗИЧЕСКИ РЕФЕРЕНТНИ СИСТЕМИ В БЪЛГАРИЯ  И СВЪРЗАНИТЕ С ТЯХ ОСНОВНИ ГЕОДЕЗИЧЕСКИ МРЕЖИ И НОРМАТИВНА УРЕДБА

ОСНОВНИ ВЪПРОСИ ЗА ДИСКУСИЯ:

  1. Реализации на Европейската елипсоидна референтна система ETRS89 / ETRF89 в България, създадените при това основни (изходни) геодезически мрежи и БГС2000 и БГС2005;

1.1        Същност и качества на изведените трансформационни връзки – коефициенти и процедури за георефериране на координати и други пространствени данни между новосъздадените при съответните реализации мрежи и Държавните триангулачни мрежи на страната;

  1. Реализации на Европейската височинна референтна система EVRS в България – EVRF2000 и  EVRF2007 и създадените при това основни (изходни) нивелачни мрежи;

2.1        Същност и качества на изведените трансформационни връзки – коефициенти и процедури за георефериране на коти и други височинни данни между новосъздадените при съответните реализации мрежи и Държавните нивелачни мрежи на страната.

  1. Разширение на Европейската гравиметрична мрежа от абсолютни станции/точки UNIGRACE върху територията на България и основна преработка на Държавната гравиметрична мрежа с оглед преизчисляване на данните в тази унфицирана европейска гравиметрична система

3.1        Същност и качества на изведените разлики Δg между стойноститe на ускорението на силата на тежестта g от идентични точки на старата и новата мрежи.

  1. Геодезическата основа на кадастралната карта. Дефиниции, трансформационни процедури и коефициенти за георефериране на координати и цифрова информация между различните координатни системи. Регламентиране статута на старите кадастрални данни и информация.

Молим за предварително заявяване на желание за доклади, изказвания или присъствие.

От организаторите

Националното съвещание за геодезическите референтни системи в България се отлага! – 06.06.2016

Решения за Националното съвещание за геодезическите референтни системи в България 0т 09.05.2016

Вашият коментар