МЛАДЕЖКИ СЕМИНАР-2014

Младежки семинар 2014г.

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ НА МЛАДИТЕ ГЕОДЕЗИСТИ,
22 октомври 2014 г.

Презентации:
1. Синергия на геодезията с други научни дисциплини през призмата на ГНСС
ас. д-р инж. Аспарух Камбуров
Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“
2. Специализирани обучения за актуализиране и разширяване на придобитата
професионална квалификация
инж.Таня Маджарова
ЦПО към „ГИС-София“ ЕООД
3. Концепция за развитие на младежката дейност в Съюза на геодезистите и
земеустроителите в България
д-р инж. Кирил Стоянов,
Зам.предс. СГЗБ
4. Развитие на фотограметрията и дистанционните методи
д-р инж. Нели Здравчева
5. Изказвания

Вашият коментар