МЛАДЕЖКИ СЕМИНАР-2012

МЛАДЕЖКИ СЕМИНАР-2012

РЕАЛИЗАЦИЯ И ПЕРСПЕКТИВА ЗА МЛАДИТЕ ГЕОДЕЗИСТИ В БЪЛГАРИЯ
3 МАЙ , ДОМ НА НАУКАТА И ТЕХНИКАТА

Представяне на МО и МЗГ
– Дейности във Военно-географската служба
инж. М. Марков
– Геодезическото звено в дирекция „ Инфраструктура на отбраната”-
инж. А. Николова
– Реализация в областта на земеделието.
инж. Кирил Стоянов
Доклади
1. Програмата GMES – оперативния капацитет на България за изследване на
Земята от Космоса –
инж. Весела Самунджи,
Център за приложение на спътникови
изображения – РЕСАК
2.Аспекти на геодезическите работи при оценка на риска при наводнения –
инж. Т. Масов
3.Специализирани приложения в софтуера „PYTAGORAS” за автоматизиране на
маркшайдерските дейности в „Мини Марица Изток” ЕОД
Инж. Илия Карагюров
„Мини Марица Изток” ЕОД
4. Изследване на деформации в района на гр. Перник.
Инж. Зоя Славова
Геоплюс-ЕОД
5. Геодезията- моята специалност в училище.
Младежка група
10 клас СГСАГ „Хр. Ботев”
6. Извеждане на параметрите на пространствена унимодална трансформация по
идентични точки
гл. ас. д-р инж. Иван Янков
катедра „Приложна геодезия“, УАСГ
Иван Янков

Вашият коментар