Документи

  1. Устав на СГЗБ (действащ от 19.04.2019г.)
  2. Устав на СГЗБ 2017г.
  3. Устав на СГЗБ от 2014г.
  4. Отчет СГЗБ – 2014
  5. Програма на СГЗБ за периода 2015- 2017
  6. Доклад Актуални проблеми на геодезията и кадастъра в България – становищ… (Представен на XXV Международен симпозиум на СГЗБ, ноември 2015)
  7. Отчет пред УС на СГЗБ – 2015 година
  8. Програма за дейността на СГЗБ за 2016 г.
  9. НЯКОИ ГЕОДЕЗИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА БЪЛГАРСКАТА ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ (Статия от списание ГКЗ Брой 2-3’2007)
  10. БЪЛГАРСКОТО УЧАСТИЕ В ДЕЙНОСТТА НА МЕЖДУНАРОДНАТА ФЕДЕРАЦИЯ НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ (Статия от списание ГКЗ Брой 3-4’2012)
  11. GEODETIC ASPECTS IN THE ASSESSMENT OF THE LEAST SQUARES METHOD (Доклад на чл.кор.проф.д-р инж. Г. Милев, БАН, Tome 68, No 8, 2015, May 11, 2015)
  12. Визия за основни насоки за развитието на геодезията картографията и кадастъра в България , подписана на 26.05.2016г. от ръководителите на АГФ, КИГ, Секция „Геодезия“ в КИИП и СГЗБ като обобщаващ документ с решения от Първи геодезически събор
  13. Отчет пред УС на СГЗБ – 2016
  14. Протокол от УС на СГЗБ_01_12_2016
  15. Отчет по бюджета на СГЗБ 2014-2016
  16. Справка за изплатени хонорари от СГЗБ за 2016г
  17. Отчет пред ОС на СГЗБ – XI конгрес 2017
  18. Проект за Устав на СГЗБ – 2017
  19. Мотиви към предложенията за изменение на Устава на СГЗБ – 2017
  20. Актуални проблеми пред геодезията в България – 2017 (Доклад пред XXVII Международен симпозиум на СГЗБ – 09-10.11.2017г.)
  21. Отчет пред УС на СГЗБ – 2017
  22. Актуални проблеми на геодезията у нас (живеем и работим в уникални времена) – 2018 (Доклад пред XXVIII Международен симпозиум на СГЗБ – 08-09.11.2018г.)
  23. Отчет пред УС на СГЗБ – 2018
  24. ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА СГЗБ ПРЕЗ 2019 – Проект
  25. Проект за изменения в Устава на СГЗБ – 2019
  26. Мотиви към прoекта за изменение в Устава на СГЗБ – 2019
  27. Кодекс за професионалните квалификации на геодезистите в кадастъра – 22-03-2019 София
  28. CLGE Code of professional qualifications for property surveyors – signed 22-03-2019 in Sofia
  29. Кодекс за поведение на европейските геодезисти – CLGE GE – 2009
  30. CLGE GE Code of Conduct for European Surveyors
  31. Отчет за дейността пред УС на СГЗБ – 2019
  32. ПЛАН ЗА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ НА СГЗБ ЗА 2020
  33. Отчет за дейността пред УС на СГЗБ – 2020
  34. ПЛАН ЗА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ НА СГЗБ ЗА 2021

Писма и становища на СГЗБ

 

   1. Становище на СГЗБ относно нападките на Председателя на ЦПС ТСТС в КИИП към геодезистите.