Документи

  1. Устав на СГЗБ (действащ от 19.04.2019 г.)
  2. Устав на СГЗБ 2017 г.
  3. Устав на СГЗБ от 2014 г.
  4. Отчет СГЗБ – 2014
  5. Програма на СГЗБ за периода 2015-2017
  6. Доклад Актуални проблеми на геодезията и кадастъра в България – становищ… (Представен на XXV Международен симпозиум на СГЗБ, ноември 2015)
  7. Отчет пред УС на СГЗБ – 2015 година
  8. Програма за дейността на СГЗБ за 2016 г.
  9. НЯКОИ ГЕОДЕЗИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА БЪЛГАРСКАТА ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ (Статия от списание ГКЗ Брой 2-3’2007)
  10. БЪЛГАРСКОТО УЧАСТИЕ В ДЕЙНОСТТА НА МЕЖДУНАРОДНАТА ФЕДЕРАЦИЯ НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ (Статия от списание ГКЗ Брой 3-4’2012)
  11. GEODETIC ASPECTS IN THE ASSESSMENT OF THE LEAST SQUARES METHOD (Доклад на чл. кор. проф. д-р инж. Г. Милев, БАН, Tome 68, No 8, 2015, May 11, 2015)
  12. Визия за основни насоки за развитието на геодезията картографията и кадастъра в България , подписана на 26.05.2016г. от ръководителите на АГФ, КИГ, Секция „Геодезия“ в КИИП и СГЗБ като обобщаващ документ с решения от Първи геодезически събор
  13. Отчет пред УС на СГЗБ – 2016
  14. Протокол от УС на СГЗБ_01_12_2016
  15. Отчет по бюджета на СГЗБ 2014-2016
  16. Справка за изплатени хонорари от СГЗБ за 2016 г.
  17. Отчет пред ОС на СГЗБ – XI конгрес 2017
  18. Проект за Устав на СГЗБ – 2017
  19. Мотиви към предложенията за изменение на Устава на СГЗБ – 2017
  20. Актуални проблеми пред геодезията в България – 2017 (Доклад пред XXVII Международен симпозиум на СГЗБ – 09-10.11.2017 г.)
  21. Отчет пред УС на СГЗБ – 2017
  22. Актуални проблеми на геодезията у нас (живеем и работим в уникални времена) – 2018 (Доклад пред XXVIII Международен симпозиум на СГЗБ – 08-09.11.2018 г.)
  23. Отчет пред УС на СГЗБ – 2018
  24. ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА СГЗБ ПРЕЗ 2019 – Проект
  25. Проект за изменения в Устава на СГЗБ – 2019
  26. Мотиви към прoекта за изменение в Устава на СГЗБ – 2019
  27. Кодекс за професионалните квалификации на геодезистите в кадастъра – 22-03-2019 София
  28. CLGE Code of professional qualifications for property surveyors – signed 22-03-2019 in Sofia
  29. Кодекс за поведение на европейските геодезисти – CLGE GE – 2009
  30. CLGE GE Code of Conduct for European Surveyors
  31. Отчет за дейността пред УС на СГЗБ – 2019
  32. ПЛАН ЗА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ НА СГЗБ ЗА 2020
  33. Отчет за дейността пред УС на СГЗБ – 2020
  34. ПЛАН ЗА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ НА СГЗБ ЗА 2021
  35. Отчет пред OС на СГЗБ за периода 2017 – 2021

Писма и становища на СГЗБ

   1. Становище на СГЗБ относно нападките на Председателя на ЦПС ТСТС в КИИП към геодезистите.
   2. Писмо от СГЗБ до АГКК по повод курсове за обучение на правоспособни лица по кадастър
   3. Становище на проф. Илинка Иванова относно обучение по кадастър на правоспособни лица
   4. Становище на СГЗБ по проект за изменение на Наредба  РД-02-20-5