Документи

 1. Устав на СГЗБ 2017г. (действащ)
 2. Устав на СГЗБ от 2014г.
 3. Отчет СГЗБ – 2014
 4. Програма на СГЗБ за периода 2015- 2017
 5. Доклад Актуални проблеми на геодезията и кадастъра в България – становищ… (Представен на XXV Международен симпозиум на СГЗБ, ноември 2015)
 6. Отчет пред УС на СГЗБ – 2015 година
 7. Програма за дейността на СГЗБ за 2016 г.
 8. НЯКОИ ГЕОДЕЗИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА БЪЛГАРСКАТА ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ (Статия от списание ГКЗ Брой 2-3’2007)
 9. БЪЛГАРСКОТО УЧАСТИЕ В ДЕЙНОСТТА НА МЕЖДУНАРОДНАТА ФЕДЕРАЦИЯ НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ (Статия от списание ГКЗ Брой 3-4’2012)
 10. GEODETIC ASPECTS IN THE ASSESSMENT OF THE LEAST SQUARES METHOD (Доклад на чл.кор.проф.д-р инж. Г. Милев, БАН, Tome 68, No 8, 2015, May 11, 2015)
 11. Визия за основни насоки за развитието на геодезията картографията и кадастъра в България , подписана на 26.05.2016г. от ръководителите на АГФ, КИГ, Секция „Геодезия“ в КИИП и СГЗБ като обобщаващ документ с решения от Първи геодезически събор
 12. Отчет пред УС на СГЗБ – 2016
 13. Протокол от УС на СГЗБ_01_12_2016
 14. Отчет по бюджета на СГЗБ 2014-2016
 15. Справка за изплатени хонорари от СГЗБ за 2016г
 16. Отчет пред ОС на СГЗБ – XI конгрес 2017
 17. Проект за Устав на СГЗБ – 2017
 18. Мотиви към предложенията за изменение на Устава на СГЗБ – 2017
 19. Актуални проблеми пред геодезията в България – 2017 (Доклад пред XXVII Международен симпозиум на СГЗБ – 09-10.11.2017г.)
 20. Отчет пред УС на СГЗБ – 2017
 21. Актуални проблеми на геодезията у нас (живеем и работим в уникални времена) – 2018 (Доклад пред XXVIII Международен симпозиум на СГЗБ – 08-09.11.2018г.)
 22. Отчет пред УС на СГЗБ – 2018
 23. ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА СГЗБ ПРЕЗ 2019 – Проект

Писма и становища на СГЗБ

 1. Становище на СГЗБ относно нападките на Председателя на ЦПС ТСТС в КИИП към геодезистите.

[< p=““>