Документи

 1. Устав на СГЗБ (действащ от 19.04.2019г.)
 2. Устав на СГЗБ 2017г.
 3. Устав на СГЗБ от 2014г.
 4. Отчет СГЗБ – 2014
 5. Програма на СГЗБ за периода 2015- 2017
 6. Доклад Актуални проблеми на геодезията и кадастъра в България – становищ… (Представен на XXV Международен симпозиум на СГЗБ, ноември 2015)
 7. Отчет пред УС на СГЗБ – 2015 година
 8. Програма за дейността на СГЗБ за 2016 г.
 9. НЯКОИ ГЕОДЕЗИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА БЪЛГАРСКАТА ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ (Статия от списание ГКЗ Брой 2-3’2007)
 10. БЪЛГАРСКОТО УЧАСТИЕ В ДЕЙНОСТТА НА МЕЖДУНАРОДНАТА ФЕДЕРАЦИЯ НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ (Статия от списание ГКЗ Брой 3-4’2012)
 11. GEODETIC ASPECTS IN THE ASSESSMENT OF THE LEAST SQUARES METHOD (Доклад на чл.кор.проф.д-р инж. Г. Милев, БАН, Tome 68, No 8, 2015, May 11, 2015)
 12. Визия за основни насоки за развитието на геодезията картографията и кадастъра в България , подписана на 26.05.2016г. от ръководителите на АГФ, КИГ, Секция „Геодезия“ в КИИП и СГЗБ като обобщаващ документ с решения от Първи геодезически събор
 13. Отчет пред УС на СГЗБ – 2016
 14. Протокол от УС на СГЗБ_01_12_2016
 15. Отчет по бюджета на СГЗБ 2014-2016
 16. Справка за изплатени хонорари от СГЗБ за 2016г
 17. Отчет пред ОС на СГЗБ – XI конгрес 2017
 18. Проект за Устав на СГЗБ – 2017
 19. Мотиви към предложенията за изменение на Устава на СГЗБ – 2017
 20. Актуални проблеми пред геодезията в България – 2017 (Доклад пред XXVII Международен симпозиум на СГЗБ – 09-10.11.2017г.)
 21. Отчет пред УС на СГЗБ – 2017
 22. Актуални проблеми на геодезията у нас (живеем и работим в уникални времена) – 2018 (Доклад пред XXVIII Международен симпозиум на СГЗБ – 08-09.11.2018г.)
 23. Отчет пред УС на СГЗБ – 2018
 24. ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА СГЗБ ПРЕЗ 2019 – Проект
 25. Проект за изменения в Устава на СГЗБ – 2019
 26. Мотиви към прoекта за изменение в Устава на СГЗБ – 2019
 27. Кодекс за професионалните квалификации на геодезистите в кадастъра – 22-03-2019 София
 28. CLGE Code of professional qualifications for property surveyors – signed 22-03-2019 in Sofia
 29. Кодекс за поведение на европейските геодезисти – CLGE GE – 2009
 30. CLGE GE Code of Conduct for European Surveyors
 31. Отчет за дейността пред УС на СГЗБ – 2019
 32. ПЛАН ЗА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ НА СГЗБ ЗА 2020

Писма и становища на СГЗБ

 1. Становище на СГЗБ относно нападките на Председателя на ЦПС ТСТС в КИИП към геодезистите.

[< p=““>