Документи

1. Устав на СГЗБ

2. Отчет СГЗБ – 2014

3. Програма на СГЗБ за периода 2015- 2017

4. Доклад Актуални проблеми на геодезията и кадастъра в България – становищ… (Представен на XXV Международен симпозиум на СГЗБ, ноември 2015)

5. Отчет пред УС на СГЗБ – 2015 година

6. Програма за дейността на СГЗБ за 2016 г.

7. НЯКОИ ГЕОДЕЗИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА БЪЛГАРСКАТА ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ (Статия от списание ГКЗ Брой 2-3’2007)

8. БЪЛГАРСКОТО УЧАСТИЕ В ДЕЙНОСТТА НА МЕЖДУНАРОДНАТА ФЕДЕРАЦИЯ НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ (Статия от списание ГКЗ Брой 3-4’2012)

9. GEODETIC ASPECTS IN THE ASSESSMENT OF THE LEAST SQUARES METHOD (Доклад на чл.кор.проф.д-р инж. Г. Милев, БАН, Tome 68, No 8, 2015, May 11, 2015)

10. Визия за основни насоки за развитието на геодезията картографията и кадастъра в България , подписана на 26.05.2016г. от ръководителите на АГФ, КИГ, Секция „Геодезия“ в КИИП и СГЗБ като обобщаващ документ с решения от Първи геодезически събор

11. Отчет пред УС на СГЗБ – 2016

12. Протокол от УС на СГЗБ_01_12_2016

13. Отчет по бюджета на СГЗБ 2014-2016

14. Справка за изплатени хонорари от СГЗБ за 2016г

15. Отчет пред ОС на СГЗБ – XI конгрес 2017

16. Проект за Устав на СГЗБ – 2017

17. Мотиви към предложенията за изменение на Устава на СГЗБ – 2017

18. Актуални проблеми пред геодезията в България – 2017 (Доклад пред XXVII Международен симпозиум на СГЗБ – 09-10.11.2017г.)

19. Отчет пред УС на СГЗБ – 2017

20. Актуални проблеми на геодезията у нас (живеем и работим в уникални времена) – 2018 (Доклад пред XXVIII Международен симпозиум на СГЗБ – 08-09.11.2018г.)

21. Отчет пред УС на СГЗБ – 2018

22. ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА СГЗБ ПРЕЗ 2019 – Проект

Писма и становища на СГЗБ

[< p=““>