Печатни издания

РАЗГЛЕДАЙТЕ ЕЛЕКТРОНЕН ВАРИАНТ НА ПОСЛЕДНИЯ БРОЙ НА СПИСАНИЕ „ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ, ЗЕМЕУСТРОЙСТВО“ ISSN 2535-0927

Достъп до пълната версия на дигиталното издание на списанието имат регистрираните абонати на следния адрес ГКЗ.


ДЕКЛАРАЦИЯ

за етични норми при публикуване на

сп. „Геодезия, картография, земеустройство“

ЕТИКА НА ПУБЛИКУВАНЕ

Тази декларация цели да гарантира публикационната етика и качеството на материалите в сп. „Геодезия, картография, земеустройство“. Очаква се всички участници в публикационния процес: автори, редактори, рецензенти и издател/и, да се придържат към стандартите на етично поведение. Успешното протичане и приключване на публикационния процес зависят от коректните и етични отношения между участниците в него. Тук те са формулирани въз основа на препоръките на Издателството за академична литература Elsevier и на указанията за най-добра издателска практика, изработени от Комитета по публикационна етика (Committee on Publication Ethics – COPE).

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АВТОРИТЕ

Авторските текстове, предоставени за публикуване в сп. „Геодезия, картография, земеустройство“, трябва точно да представят извършените научно-изследователски, научно-приложни и/или практически работи  по темата, както и да са посочени и обективно дискутирани тяхната актуалност и научна значимост. Изходните данни, които стоят в основата на публикациите, трябва да са изложени коректно. Статиите трябва да съдържат достатъчно детайли и бележки за използваната литература, които да дават възможност за коментари и отзиви за труда. Неетично и неприемливо е в статиите да се излагат и поддържат твърдения, които не почиват на научни аргументи и доказателства.

Ръкописите трябва да представят  оригинални авторски разработки. Използването на чужди трудове или на части от тях, без точно и коректно цитиране на източника, е недопустимо. Етично и коректно е авторите да посочват чуждите източници  на данни, които са използвани в изследването, както и да посочват публикации от други автори, които са имали съществено влияние върху тяхната изследователска работа. Информации, получени по частен път (лични разговори, лични кореспонденции и др.), следва да се използват след изричното съгласие на източника. Недопустимо е предоставянето на един и същи ръкопис едновременно в две или повече издания. В случай на повторно публикуване на един и същи текст в друго издание е необходимо съгласието на автора и на издателя, публикувал текста за първи път. За целите на евентуална редакторска проверка, авторите са длъжни да предоставят достъп до данните, въз основа на които е изготвен текстът.

Авторите са длъжни да посочат в ръкописа всеки финансов и/или друг конфликт на интереси, който би могъл да се тълкува като оказване на влияние върху изводите и интерпретациите в текста. Задължително трябва да бъдат написани източниците на финансиране, с чиято подкрепа е подготвен текстът, ако съществуват такива източници.

В случай, че авторите установят съществени грешки или неточности в предоставения ръкопис, трябва да информират редакционната колегия за тях и съвместно с нея да извършат необходимите корекции. Ако подобни грешки се установят от трети страни, задължение на авторите е да оттеглят ръкописа или да извършат необходимите поправки, като уверят редакционната колегия в коректността на текста.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РЕДАКЦИОННАТА КОЛЕГИЯ

Редакционната колегия на сп. „Геодезия, картография, земеустройство” носи изключителното право и отговорност при вземането на решения за публикуването или отхвърлянето на предоставените ръкописи. Редакционната колегия е длъжна да се ръководи от съзнанието, че публикуването на съответните трудове има характера на правен акт с голямо значение за учените и техните читатели. Решенията за публикуване или отхвърляне на текстове се основават на оценките на рецензентите; на съобразяването с издателската политика на списанието; на спазването на правните изисквания по отношение на авторското право и плагиатството.

Членовете на редакционната колегия са длъжни да не разкриват информация по отношение на предоставените ръкописи, като спазват условията на приетата процедура за рецензиране. Членовете на редакционната колегия не трябва да използват за целите на собствената си изследователска работа непубликувани материали и научни тези, които се съдържат в предоставените ръкописи, без изричното съгласие на авторите. Членовете на редакционната колегия не трябва да участват в обсъждането на ръкописи, ако се намират в  конфликт на интереси, които произтичат от конкурентност, сътрудничество и друг вид отношения с авторите и/или институциите, свързани с ръкописа.

Редакционната колегия на сп. „Геодезия, картография, земеустройство“ е длъжна да предприеме  съответни мерки  при възникнали оплаквания, претенции, несъгласия по отношение на предоставен ръкопис или публикация. Мерките включват свързване с авторите на ръкописа или публикуваната статия и отговор на съответното оплакване. При необходимост може да се осъществи консултиране с компетентни институции и изследователски екипи. Редакционната колегия взема отношение, като отхвърля или се съгласява с полученото оплакване, публикува бележка за корекция на съответния текст и други. Всеки установен акт на неетично поведение по отношение на публикационната дейност трябва да се разглежда с дължимото внимание и сериозност, дори и да бъде открит дълго време след излизането на публикацията.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РЕЦЕНЗЕНТИТЕ

Рецензирането на статиите помага на редакционния екип на сп. „Геодезия, картография, земеустройство“ при вземането на решения за тяхното публикуване, както и на авторите за усъвършенстване на техните ръкописи. В този смисъл рецензирането е съществен компонент на научната комуникация и гарантира научния характер на публикуваните текстове. Всеки избран рецензент, който не се чувства достатъчно квалифициран, за да прецени научната и/или научно-приложната стойност на предоставения му ръкопис, или не е в състояние да се справи навреме с възложената рецензия, е длъжен своевременно писмено да информира редакционната колегия и да се откаже от рецензирането.

Ръкописите, получени за рецензиране, трябва да се разглеждат като поверителни документи и като документи с авторски права.

Рецензиите трябва да съдържат аргументирани и обективни оценки на ръкописите. Проявите на субективно отношение към съдържанието на текста са недопустими.

От рецензентите се очаква да установят дали авторите коректно се позовават на използваните източници. Те са длъжни да уведомят редакционния екип за всеки случай на пропуснато цитиране, както и за подобие или припокриване на ръкописа с други известни на тях публикации.

Рецензентите не трябва да използват за целите на собствената си изследователска работа непубликувани материали и научни тези, които се съдържат в предоставените им ръкописи. Те са длъжни да пазят конфиденциалност по отношение на поверителна информация или идеи, придобити в процеса на рецензиране, и да не ги използват за лични цели. Рецензентите не трябва да оценяват ръкописи при условие, че са в  конфликт на интереси, който конфликт произтича от конкуренция, сътрудничество и/или други отношения с всеки от авторите или институциите, свързани с ръкописа.

АРХИВНИ БРОЕВЕ НА СПИСАНИЕ „ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ, ЗЕМЕУСТРОЙСТВО“

 • БРОЙ 1-2’2019 г. прочетете ТУК

 • БРОЙ 3-4’2019 г. прочетете ТУК

 • БРОЙ 1-2’2018 г. прочетете ТУК

 • БРОЙ 3-4’2018 г. прочетете ТУК

 • БРОЙ 5-6’2018 г. прочетете ТУК

 • БРОЙ 1-2’2017 г. прочетете ТУК

 • БРОЙ 3-4’2017 г. прочетете ТУК

 • БРОЙ 5-6’2017 г. прочетете ТУК

 • БРОЙ 1-2’2016 г. прочетете ТУК

 • БРОЙ 3-4’2016 г. прочетете ТУК

 • БРОЙ 5-6’2016 г. прочетете ТУК

 • БРОЙ 1-2’2015 г. прочетете ТУК

 • БРОЙ 3-4’2015 г. прочетете ТУК

 • БРОЙ 5-6’2015 г. прочетете ТУК

 • БРОЙ 1-2’2014 г. прочетете ТУК

 • БРОЙ 3-4’2014 г. прочетете ТУК

 • БРОЙ 5-6’2014 г. прочетете ТУК

 • БРОЙ 1-2’2013 г. прочетете ТУК

 • БРОЙ 3-4’2013 г. прочетете ТУК

 • БРОЙ 5-6’2013 г. прочетете ТУК

 • БРОЙ 1-2’2012 г. прочетете ТУК

 • БРОЙ 3-4’2012 г. прочетете ТУК

 • БРОЙ 5-6’2012 г. прочетете ТУК

 • БРОЙ 1-2’2011 г. прочетете ТУК

 • БРОЙ 3-4’2011 г. прочетете ТУК

 • БРОЙ 5-6’2011 г. прочетете ТУК

ПЕЧАТНИ ИЗДАНИЯ

Нова книга от поредицата „Приложна геодезия“

През ноември 2017г. СГЗБ издаде нова книга със заглавие „Основи, системи и технологии в инженерната геодезия“ от трилогията по проекта „Приложна геодезия“ на авторите  Чл.кор.проф.д-р инж. Георги Милев и поч.проф.д-р инж. Иво Милев.

В книга 1 са изложени основите на Инженерната геодезия – съвременните: инвестиционен процес, нормативна база, геодезическата основа (дигитални данни, планове, карти и опорни мрежи), инструменти, апарати и системи; референтни и координатни системи и повърхнини, теоретични основи за обработка на геодезическите измервания, алгоритми и софтуер, съвременните числени геопространствени технологии и
приложението им в Инженерната геодезия и информационните системи, свързани с нея. Представени са основните проблеми на трасирането: същността, елементи, методи, технологии, точности, норми и случаи; теоретични основи и практика при контролирането и определянето на преместванията и изследването на деформациите на инженерни обекти, вкл. и при свлачищата. Всъщност представеното в тази част на книгата са теоретичните и принципните същностни постановки, включително и на системите, методите и технологиите.

Специфичното им приложение се разглежда по-нататък при проектирането и приложението на комплекс от обекти, в книга 2 и при изграждане на отделните конкретни обекти, в книга 3. Структурата на книгата е оригинална. Изложението е в съответствие с действащата нормативна база и възможностите, които предлагат съвременните дигитални апарати, инструменти, системи и технологии. Книгата отразява в голяма степен вижданията, дългогодишните изследвания, преподавателски опит, участие в изграждането и изследването на
инженерни обекти включително с оригинални пространствени конструктивни решения на авторите. Тя може да се използва от преподавателите, студентите и от практикуващите специалисти в областта на направление
Архитектура, строителство и геодезия т. е. в Инженерната геодезия и всички онези, които работят по изграждането и експлоатацията на инженерни обекти и комплекси от тях, като архитекти, строителни инженери – конструктори и такива по транспорт, водно дело и др., проектанти, изпълнители, извършващи организация и контрол на строителството и монтаж на технологично оборудване. Безспорно се препоръчва
това, при необходимост, да става едновременно с останалите две книги на авторите.

Книгата е отпечатана в издателство „Авангард“ и може да се купи от книжарниците в УАСГ, СЕК и Блестящ факел. В дигитален вид е качена на сървъра на: http://biblio.bg на електронната книжарница Библио.бг в pdf формат.

Рекламна брошура за изданието можете да намерите тук.

Рекламна брошура за предстоящото издание на Книга 3 можете да намерите тук.

НОВА ЕЛЕКТРОННА КНИГА

През ноември 2016г. СГЗБ издаде нова електронна книга с автори Чл.кор.проф.д-р инж. Георги Милев и поч.проф.д-р инж. Иво Милев.

Книгата „Проектиране и приложение на устройствените и на генералните планове“ е част от проекта  „Приложна геодезия“ на авторите, състоящ се от две части 1. Инженерна геодезия и 2. Други приложения на геодезията (Не инженерни приложения на геодезията), двете заедно третират всестранното приложение на геодезията. Книгата всъщност е 2 част на 1. Инженерна геодезия, която е подготвяна за печат под формата на 3 книги:

 1. Основи на инженерната геодезия
 2. Проектиране и приложение на устройствените и генералните планове
 3. Изграждане на линейни обекти, сгради, съоръжения и машини и планове на изградените комплексни обекти.

Книга 2 е в обем от 330 стр. с текст, формули, таблици и черно-бели и цветни фигури и е във формат А4. Намира се на http://biblio.bg/ – сървъра на електронна книжарница Библио.бг в Библио.бг – „Моята библиотека“ в pdf формат, от където може да бъде закупена в дигитален вид за  30 лв. Отпечатане е в издателство „Авангард“ и може да се купи от книжарниците в УАСГ, СЕК и Блестящ факел. Останалите две книги също в дигитален вид, се очаква да могат да се закупят от същата електронна книжарница  до края на 2016 г.

Представени са интердисциплинарните проблеми свързани с устройството на териториите – устройствените схеми,  устройствените  и генералните планове на комплекс от обекти – промишлени предприятия, летища и др., заедно с ролята на геодезията и приносът на геодезистите в тяхното реализиране. Основен акцент е поставен на технологията за проектиране и приложение на регулационните планове, генералните планове и на схемите и плановете за вертикалното планиране. При това проблемите се третират от интердисциплинарна позиция и позицията на съвременните възможности на: дигиталното проектиране, геопространствените технологии, използването на глобалните спътникови навигационни системи, електронните системи за измерване и обработка на данни, трасиране и контролиране, геоинформационните системи, използването на съвременния дигитален кадастъра и др. Заедно с това изложението се основава и отразява, доколкото това е възможно, огромната актуална нормативна и поднормативна база – закони, правилници, наредби, инструкции, указания, и др., като в някои случаи основни положения от нея се е наложило да се цитират директно. Тя обаче е динамично развиваща и следва винаги да се има предвид актуалното й състояние Включени са и редица примери от реалната практика по устройството на териториите. Отразява и дългогодишната работа и опит на авторите.

Безспорно такава огромна материя не може да бъде изчерпателно представена във всички свои аспекти. В структурирането на книгата и изложението е търсено баланс в представянето на основните проблеми и  акцент на онези аспекти  които са по-непосредствено свързани с дейността на геодезистите в областта на устройственото планиране.

Книгата е предназначена преди всичко за геодезистите. Поради интердисциплинарния характер на проблемите и начина на изложението тя обаче може да бъде много полезна за широк кръг от специалисти – архитекти, инженери, юристи и други, работещи по проблемите на устройственото планиране. Може да се ползва от преподаващите и изучаващите тези проблеми, работещите в общините, съда, при проектирането и строителството в тази област, собственици на поземлени имоти и от много други.

Рекламна брошура за изданието можете да намерите тук.