Печатни издания

РАЗГЛЕДАЙТЕ ЕЛЕКТРОНЕН ВАРИАНТ НА ПОСЛЕДНИЯ БРОЙ НА СПИСАНИЕ “ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ, ЗЕМЕУСТРОЙСТВО” ISSN 2535-0927

Достъп до пълната версия на дигиталното издание на списанието имат регистрираните абонати на следния адрес ГКЗ.


Нова книга от поредицата “Приложна геодезия”

През ноември 2017г. СГЗБ издаде нова книга със заглавие “Основи, системи и технологии в инженерната геодезия” от трилогията по проекта “Приложна геодезия” на авторите  Чл.кор.проф.д-р инж. Георги Милев и поч.проф.д-р инж. Иво Милев.

В книга 1 са изложени основите на Инженерната геодезия – съвременните: инвестиционен процес, нормативна база, геодезическата основа (дигитални данни, планове, карти и опорни мрежи), инструменти, апарати и системи; референтни и координатни системи и повърхнини, теоретични основи за обработка на геодезическите измервания, алгоритми и софтуер, съвременните числени геопространствени технологии и
приложението им в Инженерната геодезия и информационните системи, свързани с нея. Представени са основните проблеми на трасирането: същността, елементи, методи, технологии, точности, норми и случаи; теоретични основи и практика при контролирането и определянето на преместванията и изследването на деформациите на инженерни обекти, вкл. и при свлачищата. Всъщност представеното в тази част на книгата са теоретичните и принципните същностни постановки, включително и на системите, методите и технологиите.

Специфичното им приложение се разглежда по-нататък при проектирането и приложението на комплекс от обекти, в книга 2 и при изграждане на отделните конкретни обекти, в книга 3. Структурата на книгата е оригинална. Изложението е в съответствие с действащата нормативна база и възможностите, които предлагат съвременните дигитални апарати, инструменти, системи и технологии. Книгата отразява в голяма степен вижданията, дългогодишните изследвания, преподавателски опит, участие в изграждането и изследването на
инженерни обекти включително с оригинални пространствени конструктивни решения на авторите. Тя може да се използва от преподавателите, студентите и от практикуващите специалисти в областта на направление
Архитектура, строителство и геодезия т. е. в Инженерната геодезия и всички онези, които работят по изграждането и експлоатацията на инженерни обекти и комплекси от тях, като архитекти, строителни инженери – конструктори и такива по транспорт, водно дело и др., проектанти, изпълнители, извършващи организация и контрол на строителството и монтаж на технологично оборудване. Безспорно се препоръчва
това, при необходимост, да става едновременно с останалите две книги на авторите.

Книгата е отпечатана в издателство „Авангард“ и може да се купи от книжарниците в УАСГ, СЕК и Блестящ факел. В дигитален вид е качена на сървъра на: http://biblio.bg на електронната книжарница Библио.бг в pdf формат.

Рекламна брошура за изданието можете да намерите тук.

Рекламна брошура за предстоящото издание на Книга 3 можете да намерите тук.

НОВА ЕЛЕКТРОННА КНИГА

През ноември 2016г. СГЗБ издаде нова електронна книга с автори Чл.кор.проф.д-р инж. Георги Милев и поч.проф.д-р инж. Иво Милев.

Книгата „Проектиране и приложение на устройствените и на генералните планове“ е част от проекта  „Приложна геодезия“ на авторите, състоящ се от две части 1. Инженерна геодезия и 2. Други приложения на геодезията (Не инженерни приложения на геодезията), двете заедно третират всестранното приложение на геодезията. Книгата всъщност е 2 част на 1. Инженерна геодезия, която е подготвяна за печат под формата на 3 книги:

  1. Основи на инженерната геодезия
  2. Проектиране и приложение на устройствените и генералните планове
  3. Изграждане на линейни обекти, сгради, съоръжения и машини и планове на изградените комплексни обекти.

Книга 2 е в обем от 330 стр. с текст, формули, таблици и черно-бели и цветни фигури и е във формат А4. Намира се на http://biblio.bg/ – сървъра на електронна книжарница Библио.бг в Библио.бг – „Моята библиотека“ в pdf формат, от където може да бъде закупена в дигитален вид за  30 лв. Отпечатане е в издателство „Авангард“ и може да се купи от книжарниците в УАСГ, СЕК и Блестящ факел. Останалите две книги също в дигитален вид, се очаква да могат да се закупят от същата електронна книжарница  до края на 2016 г.

Представени са интердисциплинарните проблеми свързани с устройството на териториите – устройствените схеми,  устройствените  и генералните планове на комплекс от обекти – промишлени предприятия, летища и др., заедно с ролята на геодезията и приносът на геодезистите в тяхното реализиране. Основен акцент е поставен на технологията за проектиране и приложение на регулационните планове, генералните планове и на схемите и плановете за вертикалното планиране. При това проблемите се третират от интердисциплинарна позиция и позицията на съвременните възможности на: дигиталното проектиране, геопространствените технологии, използването на глобалните спътникови навигационни системи, електронните системи за измерване и обработка на данни, трасиране и контролиране, геоинформационните системи, използването на съвременния дигитален кадастъра и др. Заедно с това изложението се основава и отразява, доколкото това е възможно, огромната актуална нормативна и поднормативна база – закони, правилници, наредби, инструкции, указания, и др., като в някои случаи основни положения от нея се е наложило да се цитират директно. Тя обаче е динамично развиваща и следва винаги да се има предвид актуалното й състояние Включени са и редица примери от реалната практика по устройството на териториите. Отразява и дългогодишната работа и опит на авторите.

Безспорно такава огромна материя не може да бъде изчерпателно представена във всички свои аспекти. В структурирането на книгата и изложението е търсено баланс в представянето на основните проблеми и  акцент на онези аспекти  които са по-непосредствено свързани с дейността на геодезистите в областта на устройственото планиране.

Книгата е предназначена преди всичко за геодезистите. Поради интердисциплинарния характер на проблемите и начина на изложението тя обаче може да бъде много полезна за широк кръг от специалисти – архитекти, инженери, юристи и други, работещи по проблемите на устройственото планиране. Може да се ползва от преподаващите и изучаващите тези проблеми, работещите в общините, съда, при проектирането и строителството в тази област, собственици на поземлени имоти и от много други.

Рекламна брошура за изданието можете да намерите тук.