История

 • Над 95 години дейност


  СЪЮЗЪТ НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ И ЗЕМЕУСТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ води началото си от създаването на ГРУПА на инженер-земемерите /1922 г./ в състава на Българското инженерно-архитектно дружество (учредено на 3 март 1893 г.), която след неколкократно преименуване – ДРУЖЕСТВО на инженер-земемерите /1937 г./, ОТДЕЛ по геодезия /1949 г./, СЕКЦИЯ по геодезия /1957 г./, НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИ СЪЮЗ на българските геодезисти и земеустроители /1965 г./ – получава сегашното си име през 1990 г.

  За съвременното и стабилно развитие на СГЗБ огромен принос имат неговите дългогодишни Председатели – проф. д-р инж. Васил ПЕЕВСКИ (в продължение на 34 години) и чл. кор. проф. д-р. инж. Георги МИЛЕВ (в продължение на 24 години).

 • logo_sgzb

Конгреси

Конгреси

 • Първи конгрес – 25, 26 март 1965 г.
 • Втори конгрес – 25 януари 1972 г.
 • Трети конгрес – 23, 24 ноември 1990 г.
 • Четвърти конгрес – 23 март 1995 г.
 • Пети конгрес – 9 април 1998 г.
 • Шести конгрес – 11 април 2001 г.
 • Седми конгрес – 14 април 2004 г.
 • Осми конгрес – 29 ноември 2007 г.
 • Девети конгрес – 23 ноември 2010 г.
 • Десети конгрес – 15 април 2014 г.
 • Единадесети конгрес (Общо събрание) – 27 април 2017 г.
 • Дванадесети конгрес (Общо събрание) – 24 юни 2021 г.

1922-1990

СЪЮЗЪТ НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ И ЗЕМЕУСТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ води началото си от създаването на ГРУПА на инженер-земемерите /1922 г./ в състава на Българското инженерно- архитектно дружество (учредено на 3 март 1893 г.), която след неколкократно преименуване – ДРУЖЕСТВО на инженер- земемерите /1937 г./, ОТДЕЛ по геодезия /1949 г./, СЕКЦИЯ по геодезия /1957 г./, НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИ СЪЮЗ на българските геодезисти и земеустроители /1965 г./ – получава сегашното си име през 1990 г.

1992-2013

Българското инженерно-архитектно дружество /БИАД/, също многократно преименувано, от 1992 г. се нарича Федерация на научно-техническите съюзи /ФНТС/. Съюзът на геодезистите и земеустроителите в България като самостоятелно юридическо лице, продължава да е в състава на ФНТС като член-учредител.

Бъдеще

Съгласно решение на ИБ на Съюза на 27 ноември 2014 г. в Дома на науката и техниката, град София, се състоя събрание за учредяване на младежка секция към СГЗБ. Трябва да се отбележи активната работа на Секретаря на СГЗБ инж. В. Колева от идеята за създаването на такава секция преди няколко години, до организирането на учредителното събрание. Заслуга за реализацията на тази идея има и д-р инж. К.Стоянов, който положи усилия да разработи и предложи за съгласуване концепция за младежката дейност в Съюза, която подлежи на обсъждане и доразвиване. Това събитие следва да се посрещне с особено внимание и надежда, като израз на една последователна политика на Съюза за работа с младите колеги геодезисти. В начинанието са вложени много амбиция и енергия за реализацията и бъдещето развитие на секцията, а от там и на Съюза чрез повишаване на влиянието на младежкия дух и устрем.

Ние се гордеем с :

 • СГЗБ развива многостранна дейност: организационна, научно – техническа, международна, издателска, контакти и сътрудничество с държавни институции, частни фирми и други организации, професионална защита, финансова и други дейности, организира международни и национални симпозиуми, конференции, семинари, организира национални и регионални съвещания и отпечатва сборници с материалите от тези и други изяви.
  Издава научно-техническо списание „Геодезия, картография, земеустройство“ от 1961 г.
 • 31 корпоративни членове

 • 35 прoведени събития

 • Детайли от историята на СГЗБ

  Участие на СГЗБ във FIG

  България става член на ФИГ през 1959 г. като член е Съюзът на геодезистите и земеустроителите в
  България (СГЗБ), когато председател е бил проф. В.Пеевски. Под нвгово председателство СГЗБ:
  — Членува във федерацията и се представлява от председателя на съюза в органите и институциите на ФИГ;
  — Бил е домакин на 31-то заседание на перманентния комитет през 1964 г. в София, проведен в залата на
  Народното събрание;
  — Ръководил е ФИГ през 4-годишния период от 1982 до 1985 г. като 5 от 7 членове на бюрото на
  федерацията са от България;
  — Организирал е ХVІІ конгрес на федерацията и 50-то заседание на перманентния комитет през 1983 г. в
  София;
  — Освен конгреса в София, Бюрото е организирало и провело заседанията на перманентните комитети на
  ФИГ в Хага и Токио;
  — Български представители са били председатели на комисии на FIG;
  — Има национални представители в 9 – те комисии на федерацията
  — Завоюва голям авторитет на българските геодезисти в средите на ФИГ.

  СГЗБ продължава да членува активно във федерацията след оттеглянето на проф. Пеевски от
  позицията председател на СГЗБ през 1990 г. и поемане на поста председател от чл.-кор. проф. Г. Милев. Заедно с това:
  — СГЗБ и след 1990 г. продължава да се представлява от председателя на съюза в органите и институциите на ФИГ, участва активно в работата на Федерацията и съюзът редовно плаща не малкия чл. внос;
  — Организира от 1990 г. ежегодния международен симпозиум с основен спонсор ФИГ на тема „Съвременните технологии, образованието и професионалната практика в геодезията и свързаните с нея области“.
  — Има постоянни представители в 11 комисии на федерацията;

  — Участва в работата на някои от постоянните и временни институции на ФИГ, напр. във временна
  комисия за създаване на кратка и пълна дефиниция на понятието „Геодезист“ (Г. Милев) и др.;
  — Наши представители участват с доклади и съобщения в отделни комисии на ФИГ по време на събитията, организирани от ФИГ;
  — Голяма част от проявите на ФИГ са отразявани и се отразяват на страниците на съюзното списание „Геодезия, картография, земеустройство“;
  — Организирани са и други симпозиуми и конференции с международно участие;
  — Наши представители участват в работата на конгресите, ГА, Работните седмици и др.

  За подробна информация вижте тук:

  БЪЛГАРСКОТО УЧАСТИЕ В ДЕЙНОСТТА НА МЕЖДУНАРОДНАТА ФЕДЕРАЦИЯ НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ

  1989

  проф. Георги Милев

  Настоящият устав е приет от Третия конгрес на Съюза на
  геодезистите и земеустроителите в България, проведен на 23 и 24
  ноември 1990 г., изменен е от Четвъртия конгрес, проведен на 23
  март 1995 г. и от Петия конгрес, проведен на 9 април 1998 г. ,

  изменен и допълнен е от Шестия конгрес, проведен на 11 април 2001
  г., потвърден е от Седмия конгрес, проведен на 14 април 2004г.,
  изменен и допълнен е от Осмия конгрес, проведен на 29 ноември
  2007г. и е допълнен от Деветия конгрес, проведен на 23 ноември
  2010г.

  2010

  Следваща важна година

  2010 г. беше изключително успешна за Съюза на геодезистите и земеустроителите в България (СГЗБ). След организиране на успешния традиционен 20 по ред международен симпозиум на симпозиум на 23 и 24 септември в Албена, и домакинството на редовната генерална асамблея на Комитета за сътрудничество на европейските геодезисти (CLGE), чиито член е СГЗБ, след сътрудничеството в организацията на общата среща на комисия 3 и 7 на FIG през ноември в София, в началото на декември в Дома на науката и техниката в София се проведе среща на тема «Съвременните технологии в инженерната геодезия”

  2015

  Текуща година

  Заключение за тежкото положение на геодезията направиха и от Съюза на геодезистите и земеустроителите в България (СГЗБ). В анализ за състоянието, озаглавен Какво се случва с геодезията и кадастъра в България – Има ли пилот в самолета, геодезистите определят изминалите четири години като най-мрачния и безрезултатен период в историята на геодезията в България.
  От СГЗБ припомнят, че 18% от територията на страната са покрити от кадастрални карти, но всичко това е в резултат на дейности отпреди 2009 г. Отбелязва се и отмяната на чл.11 (4) от ЗКИР, с който се предвиждаше възможност за реинвестиране на 75% от приходите в АГКК. В тежката обстановка дейността на работещите геодезически фирми е силно редуцирана, а геодезическият бранш се води към фалит, казват в анализа си СГЗБ.

 • Традиции в организацията на събития

  28 поредни години СГЗБ организира Международен симпозиум „Съвременните технологии, образованието и професионалната
  практика в геодезията и свързаните с нея области”

  Иван КалчевПредседател на СГЗБ