Курсове за правоспособни лица по кадастър

Курсовете за повишване на квалификацията се организират съгласно изискванията на чл. 20 (4) и (5) от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР). Учебната програма е одобрена със Заповед № РД-13-122/21.06.2021г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър:

Програмата за провеждане на курсовете, както и състава на обучаващите, са предложени съвместно от:

СЪЮЗ НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ И ЗЕМЕУСТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
ГЕОДЕЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ, УАСГ
КАТЕДРА „МАРКШАЙДЕРСТВО И ГЕОДЕЗИЯ“, МГУ
НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА СЕКЦИЯ „ГЕОДЕЗИЯ И ПРИЛОЖНА ГЕОДЕЗИЯ“, КИИП

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ:

  1. Онлайн самообучение

Онлайн обучението предвижда достъп през Интернет до платформа, която осигурява:

1)       Регистрация на правоспособните лица в специално разработена за целите на обучението уеб платформа;
2)       Предоставяне и осигуряване на свободен достъп през платформата на всички учебни материали, които правоспособните лица да използват за самоподготовка.
3)       Онлайн форум, в който правоспособните лица могат да задават въпроси към конкретен преподавател, да поставят казуси и да ги предлагат за обсъждане, както и други форми на комуникация между преподавателите и/или останалите правоспособни лица;
4)       Онлайн тестове за проверка на наученото. Във всеки момент, участниците в обучението могат да проверяват своите знания като отговарят на случайно подбрани от системата въпроси. Резултатите от тестовете се запазват в системата. Въз основа на тях може да се извършва статистика.  Тези тестове са междинни и нямат отношение към издаването на удостоверение за преминато обучение.
5)       Завършване на обучението. Правоспособните лица завършват курса на обучение с издаване на удостоверение, което показва успешно преминаване на курса. Удостоверението се получава след успешно преминат тест. Тестът е затворен, като всеки въпрос съдържа 4 отговора. Тестовете за получаване на удостоверение се насрочват периодично, няколко дни преди самото провеждане. В обявения ден и час правоспособните лица, регистрирани в платформата, могат да се включат и да отговарят на въпросите от теста.

2. Присъствено обучение

Въз основа на проведена анкета предлагаме присъствените курсове на обучение съгласно чл. 20, ал. 4 от ЗКИР да се провеждат под формата на семинари в два дни с общ хорариум 16 академични часа. Обучението ще се провежда по региони в групи от минимум 15 човека в следните форми по избор на участниците:
1. Присъствено обучение по региони, в зависимост от заявилите желание правоспособни лица, с възможност да се използват Домовете на науката и техниката в 28 областни града;

2. Он-лайн обучение в реално време с представяне на лекциите и упражненията от обучаващите и гост лекторите.

Обучението ще се провежда въз основа на същите материали, които са публикувани и в платформата за онлайн самообучението. При присъственото обучение се използва онлайн платформата, презентации в електронен вариант (PDF, PowerPoint и други), предварително подготвени печатни материали, както и демонстрации с геодезически инструменти, софтуер и технологии. Съществена особеност на присъственото обучение са предвидените 6 часа за разглеждане и дискусии по практически проблеми и казуси.  

Присъственото обучение се провежда само в почивни дни (събота и неделя) след получаване на достатъчен брой заявки от определен регион – минимум 15 правоспособни лица по кадастър. На всяко присъствено обучение ще се канят да присъстват и представители на съответната служба по кадастър, като тяхното участие ще бъде само по тяхно желание в ролята им на експерти по кадастър. Всяко отделно обучение се провежда от трима или четирима преподаватели. В определените дни и часове е допустимо включването в реално време както на участници в курсовете, така и на обучаващи.

Всяко правоспособно лице избира сам формата на обучение, като заявява желанието си да участва в курс на обучение чрез електронна платформа. Допуска се правоспособните лица да посещават повече от един път присъственото обучение. 

ЗАВЪРШВАНЕ НА КУРСА И ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ

Курсът на обучение  завършва с онлайн тест върху случайно избрани въпроси и казуси в платформата, организирана от УАСГ, без значение от формата на обучение, избрана от правоспособното лице. Така независимо от формата на обучение ще се получи единност на критериите и системата за оценяване.

Въпросите и казусите ще бъдат предварително разработени и въведени в платформата, като се осигурява и възможността за промяната им и добавянето на нови. При провеждане на теста за всеки потребител се създава случайно група от въпроси, чието разпределение по теми съответства на тежестта на темата. Например, от 100 случайно избрани въпроса 50 са от тема 3, 40 от тема 2 и по 5 въпроса от теми 1 и 4.

Тестът ще се решава за 75 минути и ще съдържа 50 въпроса с четири възможни отговора, от които само един е верен. Успешно положен тест е с 70% верни отговори. Всеки участник в курса ще има право да проведе максимум до 3 теста. В случай, че след третият опит участника в курса не е положил успешно тест, той ще има право да се включи в нов курс за повторно обучение.

Успешно положилите теста получават удостоверение. Копие от издадените удостоверения, в електронна форма се предоставя и на АГКК.

Провеждането на тестовете може да става през определен период от време – веднъж месечно или 3 пъти в годината или през друг интервал от време в зависимост от броя на желаещите. Правоспособните лица сами избират кога да положат теста. Датите за тестовете ще се обявяват предварително в платформата за обучение.

ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ

Всички материали, които се публикуват в платформата, както и разработените въпроси и казуси ще се предлагат за съгласуване от АГКК. АГКК въз основа на одобрената учебна програма може да изисква удостоверението като задължително за правоспособните лица, които създават проекти за изменение на данните за обектите на кадастъра.

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ

180лв. при минимум 15 участника в курс

НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ:

  1. Банков превод по сметка на СГЗБ: IBAN BG03UNCR76301022561964, BIC UNCRBGSF в УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
  2. Он-лайн чрез:
Button ePay.bg
Button MyPos