Становища и предложения от СГЗБ относно проекти на документи на АГКК

На сайта на АГКК през последения месец бяха публикувани за обществено обсъждане няколко пректа на документи – наредби, техническа спецификация за отстраняване на явна фактическа грешка.

Съюза на геодезистите и земеустроителите в България (СГЗБ) в стремежа си да изразява мнението и интересите на геодезическата колегия  в диалога с администрацията състави и предложи становища и предложения по представените проекти.

Представяме на вниманието на колегията текстовете на проектите, както и становищата и предложенията за изменение предложени от СГЗБ:

  1. Проект за Наредба за геодезическите мрежи с местно предназначение;
  2. Становище на СГЗБ за проект за Наредба за геодезическите мрежи с местно предназначение
  3. Проект за Наредба за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри;
  4. Становище на СГЗБ за проект за Наредба за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри;
  5. Проект за техническа спецификация за отстраняване на явна фактическа грешка;
  6. Предложение на СГЗБ за промени в техническа спецификация за отстраняване на явна фактическа грешка.

Независимо, че сроковете за обсъждане на предложените от АГКК проекти за документи са изтекли, считаме за необходимо колегията да е запозната с тях, както и с мненията и предложенията на ръководството на СГЗБ.

Изразяваме готовност за допълнителни дискусии и диалог с ръководството на АГКК, както и в случай, че има други предложения от професионалната колегия.

 

Posted in:
About the Author

Иван Калчев

Председател на СГЗБ

Вашият коментар