Покана от АГКК за индикативни оферти за отстраняване на явни фактически грешки

АГКК поиска официално от геодезическите професионални организации индикативни оферти за геодезически дейности за отстраняване на явни фактически грешки в неурбанизираната територия и контрол на коригираните цифрови данни.

В поканата АГКК съобщава, че е директен бенефициент по Оперативна програма „Добро управление“, Приоритетна ос „Административно обслужване и е-управление“, Процедура BG05SFOP001-1.002 за директно представяне на безвъзмездна финансова помощ с наименование „Приоритетни проекти в изпълнение на Пътната карта за изпълнение на Стратегия за развитие на електронното управление в Република България за периода 2016-2020г.“

Пълният текст на поканата може да прочетете на следния линк:

Покана за индикативна оферта от АГКК.

Насочваме вниманието на геодезическата колегия върху два детайла в текста на поканата:

  1. На отстраняване подлежи несъответствието в границите на съществуващите на местността (терена) трайни топографски обекти с естествен или изкуствен произход в неурбанизирана територия: пътна инфраструктура, железопътна инфраструктура, язовири, канали и други хидротехнически съоръжения, реки и езера, полезащитни пояси и други големи стопански обекти, определени чрез геодезически измервания и границите им от планове и карти, одобрени по ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ, когато разликите в координатите на определящите ги точки са по-големи от допустимите в наредбата по чл. 31 от ЗКИР;
  2. При формиране на ценовите параметри по дейностите цените следва да се определят за коригирана засегната площ в хектари!

Официалната позиция на ръководството на СГЗБ по отправената покана е следната:

Изказваме мнението си, че с това искане АГКК доказва на практика, че по време на цялата процедура по разглеждане в комисиите на Народното събрание на вече приетия ЗИД на ЗКИР е използвана недостоверна финансова обосновка, като пред народните представители се твърдеше, че всички необходими средства за обезпечаване на законопроекта са осигурени от европейските фондове по Оперативна програма „Добро управление“. Сега след влизане в сила на ЗИД на ЗКИР от АГКК тепърва искат индикативни оферти за технически дейности по отстраняване на явна фактическа грешка в КККР за неурбанизирани територии, които са необходими за подготовка на проектно предложение за кандидатстване за европейска финансиране.

По финансовата страна на въпроса е ясно, че от планираните 12млн. лева по този мистичен бъдещ проект за административното преобразуване на КВС в ККР от АГКК известна сума е предвидена за възлагане на геодезически и контролни дейности за отстраняване на явна фактическа грешка. До момента не е известно да са провеждани консултации с неправителствените геодезически организации или технически експерти за обсъждане на необходимия обем дейности и евентуално ценообразуване за тяхната реализация, т.е. някой е взел решения по разпределението на средствата по този евентуален проект без да иска мнението на колегията. Сега обаче се искат индикативни оферти от потенциални изпълнители на геодезическите дейности, включени в проекта, които трябва да оправдаят и легализират взетите без консултации решения!

 

Техническата страна на въпроса също показва или неразбиране или неадекватност на АГКК по отношение на намеренията за изпълняваните дейности за преобразуване на КВС в КККР и по-специално за отстраняване на явна фактическа грешка в КВС след административното й преобразуване в КККР. Накратко противоречията в искането за индикативна оферта са:

  1. Искането цените в индикативната оферта да се определят за коригирана засегната площ в хектари е в явно техническо и технологично противоречие с описаните кадастрални дейности по двата основни аспекта на възлаганата задача. Установяването на коригираната засегната площ при отстраняване на явна фактическа грешка в КККР се случва в края на комплекс от технически дейности за отстраняване на несъответствия в границите на съществуващите на местността (терена) трайни топографски обекти с естествен или изкуствен произход в неурбанизирана територия определени чрез геодезически измервания и границите им по Карта за възстановена собственост (КВС). За установяване на разлики в координатите на определящите точки на действителните граници и тези в КВС и оценката им за допустимост по наредбата по чл.31 от ЗКИР е необходимо да се извършат геодезически измервания за координиране на всички граници на заснеманите топографски обекти с естествен или изкуствен произход, а не само на границите на предварително неизвестната коригирана засегната площ. Изказваме професионалното си мнение, че не съществува реална техническа връзка между обема на необходимите геодезически дейности за координиране на граници на съществуващите на местността (терена) трайни топографски обекти с естествен или изкуствен произход в неурбанизирана територия и коригирана засегната площ за отстраняване на явна фактическа грешка.
  2. Невъзможно е да се оцени адекватно в хектари коригирана засегната площ за липсващите обекти на кадастъра, които не са били част от съдържанието на КВС, но са задължителна част от съдържанието на КККР – сгради и съоръжения на техническата инфраструктура, в които има самостоятелни обекти, както и за самостоятелните обекти в тях!

 

Изказваме мнение, че поради поставените в искането противоречиви изисквания на методиката за формиране на цените считаме за неправилно да се подават индикативни оферти, с цени които не биха могли технически коректно да се обосноват и които няма как да отразяват пълния обем необходими геодезически дейности за постигане на целите за отстраняване на явна фактическа грешка в кадастралните карти в неурбанизираната територия.

 

Считаме, че с отправеното искане за индикативна оферта се продължава процедурата на административно преобразуване на КВС в КККР при което се прави опит да бъдем замесени като професионални организации въпреки многократно изказваните от нас становища относно техническите проблеми по нея.

Уважаеми колеги, всеки от нас е свободен да взима решения дали да отговаря на това искане на АГКК или не. Изказваме опасенията си  обаче, че в доброто си желание да се отзовем на молбата на АГКК може някои колеги да направят лоша услуга на цялата ни общност като без достатъчно информация се опитат да дадат цена за единица коригирана засегната площ. Това нямаше да е проблем, ако имаше ясна концепция и адекватна методика за реална оценка на предстоящите технически дейности.

От ръководството на СГЗБ

Posted in:
About the Author

Иван Калчев

Председател на СГЗБ

Вашият коментар