Националното съвещание за геодезическите референтните системи в България се отлага!

Уважаеми колеги,

По повод на обявената инициатива на СГЗБ, съвместно с АГФ, КИГ и Секция „Геодезия“ към КИИП за провеждане на 09.06.2016г. на Национално съвещание на тема „РЕАЛИЗАЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ГЕОДЕЗИЧЕСКИ РЕФЕРЕНТНИ СИСТЕМИ В БЪЛГАРИЯ  И СВЪРЗАНИТЕ С ТЯХ ОСНОВНИ ГЕОДЕЗИЧЕСКИ МРЕЖИ И НОРМАТИВНА УРЕДБА“ с неудовлетворение Ви уведомявам, че до момента няма постъпили заявки за доклади, изказвания и становища от поканените институции и специалисти! Изключение прави заявката за доклад на инициаторите на съвещанието, които представиха своите виждания по време на Първия геодезически събор и предизвикаха дискусията и решението за провеждане на Националното съвещание.

В създалата се ситуация и отчитайки сериозността на темата и очакваните решения от дискусията предлагам Националното съвещание да се отложи с цел да се осигури повече време за подготовка на отговорните и компетентни държавни, научни и университетски институции и специалисти за пълноценно и ползотворно участие в събитието.

От името на СГЗБ като съорганизатор на Националното съвещание поднасям извинение на всички колеги и специалисти, които са планирали участие в събитието!

Обявявам, че на 09.06.2016г. в Дома на техниката на ул.”Г.С. Раковски” № 108, зала 2 от 10:00 часа ще се проведе работна среща на инициаторите на Националното съвещание за обсъждане на по-нататъшни действия с цел успешното провеждане на съвещанието. Очаквам на срещата да присъстват представители на заинтересованите институции и колеги за да вземем съвместни решения относно необходимостта от създаване на Организационен комитет, уточняване на дата и място на провеждане на съвещанието и дневния му ред.

С уважение

Председател на СГЗБ

д-р инж. Иван Калчев

Posted in:
About the Author

Иван Калчев

Председател на СГЗБ

Вашият коментар