Становище на СГЗБ, АГФ и КИИП по проект на ЗИД на ЗКИР

На 13.04.2016г. в деловодството на Народното събрание бе внесено становище на професионалните геодезически организации по проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър и мотиви към проекта, внесен от Министерски съвет в Народното събрание на Република България на 25.03.2016 със сигнатура 602-01-12. Становището отразява обобщените мнения на членовете на Асоциация на геодезическите фирми (АГФ), Камара на инженерите в инвестиционното проектиране – Секция „Геодезия“ (СГ-КИИП) и Съюза на геодезистите и земеустроителите в България към Федерация на научно-техническите съюзи (СГЗБ-ФНТС). В обсъжданията при формиране на становището участва и ръководството на КИГ, които на заседанието на Комисията по регионална политика и местно самоуправление представиха отделно становище. Текста на становището и мотивите към него можете да прочетете тук:

  1. СТАНОВИЩЕ по ЗИД на ЗКИР от АГК КИИП и СГЗБ
  2. МОТИВИ към СТАНОВИЩЕ по ЗИД на ЗКИР от АГК КИИП и СГЗБ
Posted in:
About the Author

Иван Калчев

Председател на СГЗБ

Вашият коментар