Становища относно предлагани законодателни промени в областта на кадастъра и имотния регистър, геодезията и картографията в проект на закон за държавния бюджет на република България за 2022 г.

На 03.02.2022г. се проведе общо заседание на учредителите на Координационен съвет на професионалните и образователни организации в областта на геодезията, картографията и кадастъра в България, включващ представители на:

  1. Съюз на геодезистите и земеустроителите в България към Федерация на научно-техническите съюзи
  2. Национална секция „Геодезия и приложна геодезия“ в Камара на инженерите в инвестиционното проектиране
  3. Камара на инженерите по геодезия
  4. Асоциация на геодезическите фирми
  5. Геодезически факултет на Университет по архитектура, строителство и геодезия

на което се обсъдиха предлаганите законодателни промени в областта на кадастъра и имотния регистър, геодезията и картографията в преходните и заключителни разпоредби на проекта на закон за държавния бюджет на република България за 2022г.

            Всички участници в заседанието се обединиха с пълен консенсус в експертното си мнение, че предложените законодателни промени, отнасящи се до сектора геодезия, картография и кадастър, трябва да се изключат от проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2022г. като необмислени, несъгласувани и недопустими. Категорично се заяви, че без участието на експерти не може да има сериозни, трайни и обществено полезни промени в специфична област като геодезията, картографията и кадастъра!

Обобщени мнения и мотиви се подготвят в общо становище. Като част от подготовката на общото становище от страна на инж. Цветен Боев (бивш изпълнителен директор на АГКК в периода 2003 – 2009 г. и член на УС и ИБ на СГЗБ) и от ръководството на СГЗБ са подготвени два документа, пълния текст на които е представен по-долу:

Становището на СГЗБ е изпратено до Председателя на 47-о Народно събрание на Република България, Председатели и членове на постоянни комисии в 47-о Народно събрание на Република България и Министър- председателя на Република България.

Posted in:
About the Author

Иван Калчев

Председател на СГЗБ