Учредява се Координационен съвет на професионални и образователни организации в областта на геодезията, картографията и кадастъра в България

На общо среща, проведена на 26.01.2022г. представители на ръководствата на следните организации и институции:

  1. Съюза на геодезистите и земеустроителите в България
  2. Национална секция „Геодезия и приложна геодезия“ в Камара на инженерите в инвестиционното проектиране
  3. Камара на инженерите по геодезия
  4. Асоциация на геодезическите фирми
  5. Геодезически факултет на Университет по архитектура, строителство и геодезия

разгледаха предложение за учредяване на координационен съвет.

На общо заседание от 03.02.2022г. беше предложен за обсъждане и приет по принцип Меморандум за партньорство между професионалните и образователни организации в областта на геодезията, картографията и кадастъра в България и регламент за работата на координационния съвет. Предстои в кратък срок приемането на документите за учредяване на Координационния съвет да се одобрят от управителните органи на всяка от организациите, с което да се реализира окончателно заявеното намерение за консолидиране на организациите в геодезическата професионална общност. Постигнато е съгласие за следване на политика на отвореност на Координационния съвет, към който могат да се присъединяват и други организации, които приемат целите му.

След официалното приемането на Меморандума за сътрудничество и регламента за работата на Координационния съвет те ще бъдат публикувани за сведение на всички в геодезическата колегия.

Posted in:
About the Author

Иван Калчев

Председател на СГЗБ