Курсове за повишаване на квалификацията на правоспособни лица по кадастъра

Уважаеми колеги,

СЪЮЗ НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ И ЗЕМЕУСТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
ГЕОДЕЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ, УАСГ
КАТЕДРА „МАРКШАЙДЕРСТВО И ГЕОДЕЗИЯ“, МГУ
НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА СЕКЦИЯ „ГЕОДЕЗИЯ И ПРИЛОЖНА ГЕОДЕЗИЯ“, КИИП

предложиха съвместно програма за провеждане на курсове за поддържане и повишаване на квалификацията на правоспособни лица по кадастър съгласно чл. 20 (4) и (5) от ЗКИР, която беше одобрена със заповед № РД-13-122/21.06.2021г на Изпълнителния директор на АГКК.

Повече информация за предвидените форми за провеждане на обучение, изисквания и регистрационна форма можете да намерите тук.

С настоящото съобщение обявяваме кампания за регистриране на желаещи правоспособни лица за участие в предвидените форми за обучение.

Напомняме, че се предвиждат следните форми на обучение:

  1. Онлайн самообучение чрез достъп през Интернет до специално разработена от УАСГ платформа, която осигурява:

2. Присъствено обучение под формата на семинари в два дни (само събота и неделя) с общ хорариум 16 академични часа. Обучението ще се провежда по региони в групи от минимум 15 човека в следните форми по избор на участниците:

А) Присъствено обучение по региони, в зависимост от заявилите желание правоспособни лица, с възможност да се използват Домовете на науката и техниката в 28 областни града;

Б) Он-лайн обучение в реално време с представяне на лекциите и упражненията от обучаващите и гост лекторите.

В зависимост от получените заявления ще се формират групи за он-лайн или присъствено обучение и ще се обявява график за провеждането на курсовете.

От организаторите

Posted in:
About the Author

Иван Калчев

Председател на СГЗБ