С решение на Общото събрание СГЗБ вече е сдружение в обществена полза

На проведеното Общо събрание на Съюза на геодезистите и земеустроителите в България (СГЗБ) на 18.04.2019г. единодушно бяха приети промени в Устава на сдружението. Основната промяна е в статута на Съюза – той вече е сдружение в обществена полза по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ). Целта е да се отрази в устава действителната ориентация и философия на дейността на СГЗБ такава, каквато е била през цялото си съществуване от 1922г.

С тази промяна СГЗБ се превръща в единствената геодезическа професионална организация в България, която ясно заявява, че не работи в частна полза на членовете си, а развива дейността си не само в рамките на професионалната общност на заетите в геодезията и свързаните в нея области, но най-вече в полза на ОБЩЕСТВОТО.

Друга цел на промените в Устава е да се определят стопанските дейности, които СГЗБ може да изпълнява регламентирано съгласно ЗЮЛНЦ за постигане на основните си цели. С осигуряване на тази възможност СГЗБ ще развива още по-активна и обществено полезна дейност, като ще може да разработва проекти и да кандидаства за тяхното изпълнение за финансиране от Съвета за развитие на гражданското общество към Министерски съвет на Република Българиа, както и по различни европейски програми.

В подкрепа на тази промяна след разглеждане и дискусии Общото събрание прие предложените от Европейския съвет на геодезистите (CLGE) Кодекс за професионалните квалификации на геодезистите в кадастъра и Кодекс за поведение на европейските геодезисти. Тези документи заявяват принципни позиции на геодезистите от Европа по отношение на квалификацията, професионалната етика и отговорностите на геодезистите към потребителите и обществото.

Пълните текстове на действащия Устав на СГЗБ и кодексите на CLGE можете да прочетете на страницата За СГЗБ/Документи.

Управителният съвет на СГЗБ взе единодушно и следното решение: „В израз на признание за активна работа и заслуги в развитието и усъвършенстването на дейността на Федерацията на научно-техническите съюзи и за дългогодишната активна съюзна дейност и личен принос за развитието и укрепването на СГЗБ, редовен член на ФНТС, УС на СГЗБ предлага за награждаване с индивидуална федеративна награда „Златна значка на ФНТС“ инж. Иванка Георгиева Колева.“

БЛАГОДАРИМ ВАНЯ ЗА ВСЕОТДАЙНАТА И ПОЛЕЗНА РАБОТА В СГЗБ!

Posted in:
About the Author

Иван Калчев

Председател на СГЗБ