СГЗБ със становище относно последните нападки на НПС ТСТС към геодезистите

Съюзът на геодезистите и земеустроителите в България внесе в Управителния съвет на Камара на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП), с копия до Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Агенцията по геодезия, картография и кадастър официално становище по повод продължаващите нападки и необосновани претенции на ръководството на Национална професионална секция „Транспортно строителство и транспортни съоръжения“ в КИИП.

Пълният текст на официалното становище на СГЗБ можете да видите в следния документ:

Колегите, които не са запознати с последните изявления на Председателя на НПС ТСТС, провокирали нашето становище, могат да ги видят в следните документи:

Същевременно по инициатива на ръководството на СГЗБ инж. Георги Гочев (активен член на Секция ГПГ в КИИП и администратор на групата Геодезия във Facebook) стартира от днес (11.03.2019г.) петиция в Защита на професионалните компетенции на инженера-геодезист относно проектиране на вертикална планировка, трасировъчни планове и подробни устройствени планове в обхвата на инвестиционните проекти.

Петицията е налична на следния адрес:

https://www.peticiq.com/signatures/-geodesy-design/?uv=13880257

Събраните подписи ще бъдат представени на Общото събрание на КИИП, което ще се проведе на 30.03.2019г.

Призоваваме всички колеги геодезисти да се запознаят със становището на СГЗБ и да подпишат петицията за да защитим с общи усилия професионалните си интереси!

Posted in:
About the Author

Иван Калчев

Председател на СГЗБ