Извънредно общо събрание на СГЗБ на 18.04.2019г.

ПОКАНА

до членовете на сдружение

 „Съюз на геодезистите и земеустроителите в България ”

Уважаеми колеги,

Управителният съвет на сдружение „Съюз на геодезистите и земеустроителите в България”, на основание   чл. 26 от ЗЮЛНЦ и във връзка с чл. 18, ал. 2 от Устава на Съюза на геодезистите и земеустроителите в България, свиква ИЗВЪНРЕДНО Общо събрание на Съюза на геодезистите и земеустроителите в България   на 18 април 2019 г., /сряда/, от 13:00 часа в гр. София, в Нацоналния дом на науката и техниката, ул. „Г. С. Раковски” № 108, при следния

         ДНЕВЕН РЕД:

  1. Изменения и допълнения в Устава на сдружението.

Условията за представителство са: Всеки член може да участва в Общото събрание на СГЗБ.  Регистрацията ще се извърши на 18 април 2019г., в зала 4, от 12:00 до 12:55 часа. При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, Общото събрание ще се проведе в 14:00 ч.,  на  същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове.

                                                                                              УС на СГЗБ

Posted in:
About the Author

Иван Калчев

Председател на СГЗБ