СГЗБ получи указания за приложение на регламента за защита на лични данни от КЗЛД

На 26.02.2018г. от името на Съюза на геодезистите и земеустроителите в България (СГЗБ), като неправителствена професионална организация в областта на геодезията, картографията и кадастъра от името на всички правоспособни лица да извършват дейности по кадастъра съгласно чл. 16 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) отправи писмено искане към Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) за методически указания по прилагане на Закона за защита на лични данни и Общия регламент относно защитата на данните (Регламент 2016/679) на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз от страна на правоспособните лица за изпълнение на дейности по кадастъра съгласно Закона за кадастъра и имотния регистър.

В искането са формулирани следните конкретни въпроси, по които се очакват отговори и методически указания от Комисията за защита на личните данни:

  1. Считат ли се за лични данни и в коя категория попадат данните съдържащи се в кадастралните регистри (в документите за собственост, от които те се създават – нотариални актове, договори за покупко-продажба/дарение на имоти и др.) за собствениците и носителите на други вещни права, описани в чл. 25. (2) на Наредба № РД-02-20-5 от 15 декември 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри?
  2. Попадат ли всички физически и юридически лица, правоспособни да извършват дейности по кадастъра съгласно чл. 16 от ЗКИР, в категориите администратори или оператори на лични данни, за които са приложими изискванията на ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕП и СЕС, отчитайки параграф 13 и чл. 30 (5) от Регламента?
  3. В случай, че отговорът на въпрос 2 е положителен как следва да се прилагат изискванията на ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕП и СЕС за физическите правоспособни лица да извършват дейности по кадастъра по ЗКИР, например: да определят длъжностно лице по защита на данните?
  4. В случай, че отговорът на въпрос 2 е отрицателен необходимо ли е да се предприемат коригиращи законодателни инициативи за отпадане на изискването на чл.20 (1), т. 4 от ЗКИР към правоспособните лица да извършват дейности по кадастъра по ЗКИР относно задължението им да осигуряват защита на личните данни, станали му известни във връзка с осъществяване на възложената му дейност?

Пълният текст на писмото от СГЗБ до КЗЛД може да се прочете тук:

Писмо до КЗЛД за методически указания за отговорности на правоспособните лица по ЗКИР

На 04.06.2018г. (почти четири месеца след подаване на писменото искане) се получи отговор от КЗЛД по поставените въпроси и искания за методически указания. На практика в отговора липсват цялостни методически указания, а администрацията на КЗЛД се е ограничила с отговори на конкретните въпроси. Обобщавайки накратко резултатите от анализа на обстоятелствата и въпросите КЗЛД дава следните отговори на поставените въпроси:

  1. Данните, съдържащи се в кадастралните регистри и отнсаящи се до собствениците и носиттелите на други вещни права, са лични данни.
  2. В конкретния случай за данните в кадастралните регистри администратор на лични данни е изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК). В дадената хипотеза на чл. 16 от ЗКИР, АГКК възлага на правоспособни лица дейностите по създаване на КККР. Би могло да се приеме, че тези лица притежават качеството на обработващ личните данни.
  3. По отношение на необходимостта от назначаване на длъжностно лице по защита на данните „за Вас такава необходимост не възниква„. Трябва да се придържате към нормите на Общия регламент и Закона за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни, който предстои да бъде приет. В чл. 30 параграф 2 от Общия регламент е визирано задължението на обработващия личните данни да води регистри на категориите дейности по обработване, което се извършва от името на администратора. Добра практика е въвеждането на политики за защита на данните, в които да е подробно разписано какви са предприетите технически и организационни мерки за сигурността на данните.

 

Пълният текст на отговора на КЗЛД до СГЗБ може да се прочете тук:

НДМСПО-14-34_3-18

Накратко казано от отговорите остават повече въпроси. Става ясно, че към този момент трябва:

  • да се изчака приемането на Закона за изменение и допълнение на ЗЗЛД;
  • да се изясни начина на водене и съдържанието на регистри на категориите дейности по обработване на лични данни, който всеки обработващ лични данни (правоспособно лице по ЗКИР в нашия случай) да води от името на администратора (АГКК);
  • пожелателно е да въведем като добра практика политики за защита на данните.

Надяваме се да сме внесли някаква яснота в мъглата от въпроси около задълженията на геодезическата колегия по прилагане на регламента за защита на личните данни!

Posted in:
About the Author

Иван Калчев

Председател на СГЗБ