Принципни предложения на СГЗБ относно обществените поръчки в АГКК

Уважаеми колеги,

По повод създалата се патова ситуация с условията за възлагане на обществени поръчки от АГКК за геодезически и кадастрални дейности се проведоха поредица срещи и дискусии между ръководителите на геодезическите неправителствени професионални организации – АГФ, КИГ, Секция ГПГ в КИИП и СГЗБ. Оценката за ситуацията като „патова“ бе дефинирана от Главния секретар на АГКК по време на проведен разговор на 20.04.2018г. между ръководството на Агенцията и ръководителите на НПО.

На тази среща ръководството на АГКК обяви, че Агенцията не разполага с методика за оценка на технически предложения, която да не е субективна поради факта, че всички геодезически и кадастрални дейности са строго регламентирани в нормативна уредба и няма особено място за творчество при съставянето на техническите предложения. Тези аргументи те са използвали при взимането на решения при последните обявени поръчки да се приеме критерии за възлагане „най-ниска цена“. Изказаха се мнения, че нормативната уредба урежда изисквания към продуктите и услугите, но това не е причина за пренебрегване на технически критерии за оценка на конкретни предложения за изпълнение на конкретни обекти в тръжните процедури по ЗОП. Именно това решение провокира реакцията на НПО за обжалване на процедурите, като аргументите ни бяха, че това действие обрича на все по-голямо обезценяване геодезическия труд и в крайна сметка поражда ниско качество на крайните продукти, които са от особено обществено значение.

В последвалите дискусии между ръководителите на геодезическите НПО се обединихме около няколко основни цели за да защитим общия професионален интерес на геодезическата колегия, като главната е да се прекрати вече многогодишната тенденция към непрекъснато намаляване на прогнозните цени в търговете за геодезически и кадастрални услуги.

Фокусът на досегашните усилия на колегията беше отправен към съставянето на обективна методика за оценка на предложения по обществените поръчки.

Установената практика от АГКК през последните години показва, че при организирането на обществени поръчки за дейности по геодезия и кадастър и съставянето на документации не се използват всички възможности, предоставени от законодателя в ЗОП.

В СГЗБ считаме, че е необходимо по-цялостно преосмисляне на целият процес по планиране, проектиране и остойностяване на възлаганите геодезически дейности в обществените поръчки на АГКК така, че прогнозните стойности да отговарят адекватно на всеки конкретен обект с неговите специфични характеристики и условия. Вярваме, че на базата на тази основна промяна в подхода към възлагането на обществени поръчки от АГКК могат да се постигнат значително по-адекватни прогнозни стойности, преодолявайки наложилата се практика да се използват стойностите на последните договори със сходен предмет на дейност.

Предлагам на вниманието на цялата ни колегия становище с конкретни мнения и мерки за постигане на по-добро разпределение на отговорностите в процеса на организиране, възлагане, изпълнение, контрол и оценяване на качеството на крайните резултати от изпълнявани геодезически дейности.

Становището има за цел да дефинира някои основни виждания за законосъобразни промени в принципите на възлагане на обществени поръчки в сектора, които в изпълнение на ЗОП да:

– отразяват високата степен на обществена значимост на качеството на продуктите от възлаганите геодезически дейности;

– защитават интересите на Възложителя за гарантиране на срочно и качествено изпълнение на възлаганите дейности при осигурена ефективност при разходване на публични средства;

– гарантират на участниците прозрачно и обективно провеждане на обществени поръчки при спазване на всички принципи за равнопоставеност и свободна конкуренция.

Пълният текст на становището може да се види на следния линк:

Становище от СГЗБ по възлагане на ОП – 02052018

Информирам Ви, че предложенията не са съгласувани с юристи и икономисти относно приложимост и законосъобразност. Това е задължително преди да ги предложим официално на АГКК, но към момента фокусът ни е върху принципните промени, които предлагаме.

Моля за Вашата активност за обсъждане, подобряване и разширяване на предложенията така, че да представим общата ни визия за промените, които желаем да се случат в нашия бранш за да преодолеем тенденцията към все по-голямо затъване.

Благодаря Ви предварително за всички мнения, било то положителни или не чак толкова – това би показало, че усилията ни да провокираме общата ни мисъл не са били напразни!

Мненията Ви очаквам на e-mail адреса на СГЗБ: office@geodesy-union.org.

Приятни предстоящи празници!

Председател на СГЗБ

д-р инж. Иван Калчев

Posted in:
About the Author

Иван Калчев

Председател на СГЗБ