Реакция на колегията относно поръчки на АГКК за ГММП и КККР

В проведената анкета, организирана от ръководствата на Секция ГПГ – КИИП, КИГ, АГФ и СГЗБ, участие взеха 38 колеги. Получиха се следните обобщени мнения:

  1. На въпроса „Какво е мнението Ви по условията в обявените обществени поръчки на АГКК за създаване на ГММП и КККР?“ 26 или 68.4% от попълнилите анкетата са отговорили, че „Условията не отразяват адекватно техническите и икономически аспекти на възлаганите дейности.“;
  2. На въпроса „Бихте ли участвали в процедурите за обществени поръчки  на АГКК за създаване на ГММП и КККР при обявените условия в тръжната документация и с критерий „най-ниска цена“?“ 29 или 76.3% от попълнилите анкетата са отговорили „Не, не бих участвал защото критерият „най-ниска цена“  е неприложим за поръчки за изпълнение на услуги с такива технически параметри.„;
  3. На въпроса „Какво е Вашето мнение относно необходимостта от реакция на геодезическия сектор към обявените условия по обществените поръчки от АГКК за създаване на ГММП и КККР?“ 34 или 89.5% от попълнилите анкетата са отговорили с „Да, необходимо е да има реакция“;
  4. На въпроса „Кое от следните предложения за конкретни действия от страна на геодезическия сектор определяте като най-адекватно към ситуацията с обществените поръчки на АГКК за създаване на ГММП и КККР?“ 17 или 44.7% са отговорили с „Обжалване на документацията поради неадекватност на техническите и икономически аспекти на възлаганите дейности.“, а други 13 или 34.2% са отговорили с „Неучастие в процедурата в знак на протест към неадекватните условия“.

Всеки заинтересован може да проследи попълнените отговори в анкетата на следния линк: https://eu.jotform.com/grid/81066185415052.

Както се вижда от резултатите от анкетата преобладаващите мнения са, че е необходима реакция и повечето от анкетираните са определили, че тази реакция следва да е обжалване на документацията.

В изпълнение на така формираните мнения колегите от АГФ, подкрепени от останалите геодезически организации, на 19.04.2018г. подадоха жалби в КЗК срещу документацията по двете процедури на АГКК.

В същият ден бе проведена среща с ръководството на АГКК за съобщаване на официалната позиция на неправителствените организации. На тази среща бяха коментирани различни юридически и технически аспекти на създалата се патова ситуация (по определението на Главния секретар на АГКК). От страна на Агенцията бе защитавана тезата, че по сега действащите условия на ЗОП към момента АГКК не разполага с обективна методика за оценка на технически предложения по обществени поръчки. Ръководителите на НПО отстояваха мнението, че въвеждането на критерия „най-ниска цена“ за поръчки в областта на геодезията и кадастъра обричат бранша и не отчитат обществения интерес за получаване на качествени резултати.

Ръководството на АГКК покани колегията в срок до 30.04.2018г. да излезе с конкретни виждания и идеи за законосъобразна и обективна методика за оценка на технически предложения. В тази връзка моля в срок до 29.04.2018г. всички заинтересовани да подадат своите предложения чрез геодезическите НПО така, че заедно да формираме нашите виждания, които да предложим на АГКК с надеждата те да станат основа за възлагане на справедливи обществени поръчки за геодезически и кадастрални дейности.

Posted in:
About the Author

Иван Калчев

Председател на СГЗБ