Среща на Министъра на МРРБ с геодезическите организации

На 22.02.2018г. в Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) се проведе среща на министър Николай Нанков и ресорния зам.министър инж. Валентин Йовев с представители на неправителствените професионални организации (НПО) от геодезическия бранш. Срещата беше организирана по инициатива на НПО за обсъждане на състоянието, перспективите и политиките в сектора геодезия, картография и кадастър. Официално съобщение за срещата е публикувано на сайта на МРРБ.

В срещата взеха участие инж. Николай Главинчев – Председател на Секция „ГПГ“ в КИИП, инж. Милен Димиев – Председател на УС на КИГ, инж. Николай Киров – Председател на УС на АГФ, д-р инж. Иван Калчев – Председател на УС на СГЗБ, инж. Златан Златанов – член на УС на АГФ, инж. Цветен Боев – член на ИБ и УС на СГЗБ и инж. Румен Георгиев – член на УС на КИГ.

На срещата не присъстваха представители на ръководството на Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) поради служебни ангажименти в чужбина.

В началото на срещата зам. министър инж. Валентин Йовев представи накратко някои нови инициативи на МРРБ, които се очаква да стартират в областта на геодезията и картографията. Съобщено беше, че с приемане на нов Устройствен правилник на АГКК се осигуряват допълнителни 30 щата за специализирания състав на агенцията. Министър Нанков и зам. министър Йовев неколкократно потвърдиха, че бюджет за възлагане на дейности има осигурен, като добавиха, че е взето решение допълнителни 6млн. лева да бъдат пренасочени за дейности по кадастър и геодезия за 2018г. Министър Нанков отбеляза сравнително слабото използване на електронните услуги от Кадастрално административната информационна система на АГКК (под 7% от всички заявки), както и сериозният отпор от страна на нотариусите да се възползват от законово предоставените им възможности да използват нехартиени скици за целите на техните производства. Това се отчете като част от причините за все още сериозните проблеми с обслужването на потребителите на кадастрални услуги от страна на службите по ГКК. Министър Нанков сподели мнение, че процесът на преобразуване на КВС в КККР не е достатъчно добре оценен и че решението за предприемане на тази дейност по административен път е било прибързано, което може да създаде проблеми. Отчетено бе, че ръководството на МРРБ е заело принципна позиция по възникналите проблеми със спорните предложения за промени в Наредба № 4 за обема и съдържанието на инвестиционните проекти, с което защитава тезата за изпълнение на задължение на проектантите в съответствие с професионалната им подготовка и компетентност.

Инж. Цветен Боев набеляза синтезирано основните проблеми, които професионалните организации дефинират пред сектора:

 1. Липса на стратегия и дългосрочна програма за провеждане на реална политика за развитие на сектора геодезия, картография и кадастър и неактивно отношение към темата от страна на МРРБ и АГКК;
 2. Недостатъци в нормативната база, които са основната причина за напрежение в потребителите на кадастрални данни и общата работа на ангажираните в сектора администрация и правоспособни лица;
 3. Недостатъчен административен капацитет и липса на специализиран ресурс на АГКК за поемане на все по-широкия кръг от задължения и определени затруднения при обслужване на обществения интерес с геодезически и кадастрални данни и услуги, като същевременно не се използва капацитета на правоспособните лица по ЗКИР, в резултат на което бранша губи от потенциала си;
 4. Проблеми с организиране и възлагане на обществени поръчки за геодезически и кадастрални дейности от АГКК, в следствие на които не се постига напредък в сектора и ежегодно се губи осигурено финансиране от бюджета на МРРБ;
 5. Задаващи се сериозни проблеми със забавящото се производство на КККР чрез административно преобразуване на КВС от АГКК, от което ще възникне напрежение от страна на Министерство на земеделието по повод на непосредствено предстоящите задачи за определяне на площите на обработваемите земеделски земи за получаване на субсидии от земеделските производители;
 6. Голяма свръхнатовареност на служителите на АГКК и най-вече на СГКК във връзка с новите отговорности след промените в ЗКИР и нарасналият обем работа, произтичащ от скокообразно увеличаване на териториите с КККР и недостига на кадри.

Бяха дискутирани някои предложения за по-активно използване на капацитета на геодезическата професионална общност чрез възлагане на технически дейности с цел подпомагане на специализирания състав на АГКК – например връщане на практиката за възлагане на контрол по изпълнение на кадастрални и геодезически дейности от правоспоосбни лица (по подобие на надзорните фирми в строителството) или участие на правоспособни лица в процеса на преобразуване на КВС в КККР.

Министър Нанков демонстрира завидни познания по специфичните теми, разисквани по време на срещата, като изказа определени мнения по широкия кръг коментирани въпроси. Министъра пое също така и конкретни ангажименти, част от които бяха предложени от НПО, а други бяха по лично негови предложения,  като:

 1. Свикване на Съвета по геодезия, картография и кадастър към Министъра на МРРБ в най-кратък срок и активиране на неговите функции по Закона за геодезията и картографията и разширяване на участието на експерти от НПО в случай на необходимост;
 2. Създаване на експертна работна група към Съвета по геодезия, картография и кадастър с цел в кратки срокове приключване на стратегия и програма за развитие на секторните политики;
 3. Разширяване на приоритетите на АГКК – обсъждане на промяна на статута на държавна агенция, поемане на реални ангажименти по геодезия и кадастър, промяна в статуквото и постигане на някакъв напредък по създаване на имотен регистър като задача на агенцията; отговорности по директивата INSPIRE;
 4. Гарантиране на бюджет за възлагане на дейности по кадастъра, геодезията и картографията.
 5. Осъществяване на контрол от страна на МРРБ по изпълнение на графика за подготовката и провеждането на тръжните процедури за възлагане на обществени поръчки от АГКК за дейности по кадастър и геодезия. Да се променят условията по договорите като се намерят правните и фактически начини за организиране и възлагане на обществени поръчки без да са обвързани с годишно финансиране за да не се провалят процедури и дейности, което води до неусвояване на предвидените средства;
 6. Предприемане на конкретни мерки за промени в нормативната база в областта на кадастъра така, че да се регламентират права на правоспособните лица за изпълнение на технически дейности при обслужване на потребители на кадастрална информация по подобие на делегираните права на служители от общини и общински служби по земеделие. С това може да се постигне значително облекчаване на администартивната тежест върху потребителите, като същевременно ще се постигне освобождаване на ресурс и намаляване на напрежението върху специализирания състав на АГКК. При това не следва да се ощетява приходната част на АГКК, както и не трябва да се пораждат проблеми с издавани документи за нуждите на нотариусите;
 7. Организиране и провеждане на ежемесечни срещи с НПО в областта на геодезията.

 

Представителите на геодезическите организации изказаха задоволство от открития диалог и духа на единомислие и разбирателство по общите проблеми и приоритети, демонстрирани от всички присъстващи на срещата. Също така участниците в срещата от НПО декларираха готовност да подпомагат МРРБ и АГКК според силите си и ако им бъде предоставена възможност за това за намаляване на напрежението при обслужване на гражданите и потребителите с геодезическа и кадастрална информация.

Надяваме се, че с това се слага добро начало на по-активна и ползотворна съвместна работа на администрацията и НПО в областта на геодезията, картографията и кадастъра!

Posted in:
About the Author

Иван Калчев

Председател на СГЗБ