Среща в АГКК

На 03.02.2017г. в 12:00 часа в сградата на АГКК по покана на инж. Михаил Киров (вр.и.д. Изпълнителен директор на АГКК) се проведе работна среща на ръководството на Агенцията и представители на професионалните геодезически организации. Предварително обявената тема на срещата бе обсъждане на широка професионална основа на актуални правни, технически и организационни проблеми, свързани с геодезията, картографията и кадастъра, както и предоставяне на информация в резултат от изпълнението на основни дейности в професионалната област.

В срещата взеха участие:

 1. инж. Михаил Киров – Изпълнителен директор на АГКК;
 2. Лазаринка Стоичкова – Главен секретар на АГКК;
 3. инж. Николай Главинчев – Председател на секция „Геодезия“, КИИП;
 4. д-р инж. Иван Калчев – Председател на СГЗБ;
 5. инж. Златан Златанов – Зам.председател на АГФ;
 6. доц. д-р инж. Иван Здравчев – член на АГФ.

Ръководството на АГКК представи информация за следните нововъведения:

 1. Нова интернет страница на АГКК с подобрен интерфейс и достъп до информация (виж тук);
 2. Обновена система КАИС с осигурен достъп до всички регистри, поддържани от АГКК и подобрена функционалност (виж тук);
 3. Публикувани са нови правила за управление на обществените поръчки в АГКК (виж тук);
 4. Публикуван е график за възлагане на обществени поръчки на АГКК по КККР за 2017г. (виж тук);
 5. Публикуван е бюджет на АГКК за 2017г. (виж тук)

 

Ръководството на АГКК пое ангажимент за спазване на публикуваните правила и график за възлагане на обществени поръчки по създаване на КККР и усвояване на предвидения бюджет, като се подчерта, че в непосредствено близко бъдеще се очаква смяна на ръководството на АГКК от служебното правителство поради изтичане на заповедта за назначаване на временно изпълняващ длъжността Изпълнителен директор. От страна на професионалните организации се обърна внимание на прекалено дългия период за завършване на процедурите по възлагане на КККР през 2016г., което доведе до сключване на договори едва в края на годината и невъзможност на АГКК да усвои планирания бюджет. Ръководството на Агенцията пое ангажимент за включване на повече технически експерти в комисиите по оценка на предложенията по обществените поръчки за да се избегнат в бъдеще такива забавяния.

Във връзка с възникналата ситуация на изпълнение на договори за създаване на КККР в крайно неподходящия зимен сезон от СГЗБ бе предложено да се предприемат конкретни административни мерки за добавяне на изрични текстове във всички подзаконови нормативни актове, с които да се регламентира, че геодезически полски дейности не трябва да се извършват при неподходящи метеорологични условия. Всички участващи на срещата се обединиха около мнението, че такава инициатива ще е от полза и защита както за изпълнителите, така и за възложителите на геодезически дейности, като необходимите действия за въвеждане на такъв регламент са в административните възможности на АГКК и МРРБ.

В отговор на поставен въпрос относно осигуряване на средства за дейности по геодезия и картография през 2017г. ръководството на АГКК информира, че въпреки отсъствието на такива дейности в обявения график за възлагане на обществени поръчки през 2017г. ще се предприемат действия за приемане на постановление на Министерски съвет за увеличаване на бюджета на МРРБ с цел осигуряване на допълнително финансиране за такива дейности.

От страна на ръководството на АГКК беше напомнено, че се организира работна група за изработване на програми за изпълнение на основните дейности в областта на геодезията и картографията в съответствие с чл. 7, ал. 3, т.1 от Закона за геодезията и картографията (ЗГК). Все още някои от поканените участници не са излъчили свои представители, което възпрепятства началото на тази инициатива. От СГЗБ беше подчертано, че такова задължение на МРРБ (АГКК) съществува и в ЗКИР, а от страна на ръководството на Агенцията се прие необходимостта от съвместяване на работата по изработване на дългосрочни програми по ЗКИР и ЗГК.

Представителите на професионалните организации се обединиха около идеята да се предприемат конкретни действия за организиране на среща със служебния министър и ресорния заместник министър на МРРБ за обсъждане на актуалните проблеми и споделяне на визията за развитие на бранша.

Срещата премина в делови и конструктивен тон с пожелания и от двете страни да се възстанови практиката на регулярни срещи и разговори по актуални проблеми между администрацията и професионалните геодезически организации в името на общите цели и развитието на целия бранш.

От публикувания график за възлагане на обществени поръчки за 2017г. е интересно да се обърне внимание на следните по-важни бюджетни предвиждания на АГКК:

 1. Предвидени са общо 8 583 338 лв. без ДДС от бюджета на АГКК (основно за изпълняваните договори по създаване на КККР, сключени през 2016г.), както и 3 362 438 лв. без ДДС по Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ) за създаване на нови КККР (за възлагане на нови договори през 2017г.).
 2. За възлагане на процедури по отстраняване на явна фактическа грешка в неурбанизирана територия са предвидени 1 727 753 лв. без ДДС по ОПДУ;
 3. За „Пилотно набиране и структуриране на специализирани цифрови данни на подземната ВиК инфраструктура“ – 583 333 лв. без ДДС по ОПДУ;
 4. Сериозни средства са предвидени за осигуряване и поддръжка на информационни системи за кадастрални и специализирани данни в АГКК в размер на 908 333 лв. без ДДС;
 5. От процедурите по издръжка на АГКК /в т.ч. и капиталови разходи/ се открояват „Инженеринг  на сградата на Картографията на бул. Цар Борис ІІІ“ за 6 900 000 лв. без ДДС /при утвърждаване на ПМС/, както и „Сканиране на досиета на СГКК София-град и привързването им към КАИС“ за 750 000 лв. без ДДС.

 

Posted in:
About the Author

Иван Калчев

Председател на СГЗБ