• gallery

Регионална геодезическа конференция – гр. Смолян

Регионална геодезическа конференция – гр. Смолян

Тема:

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ СЛУЖБИТЕ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР, ОБЩИНСКИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ, ОБЩИНСКИТЕ СЛУЖБИ “ЗЕМЕДЕЛИЕ “ И ЛИЦЕНЗИРАНИТЕ ЛИЦА ПРИ ПОДДЪРЖАНЕ НА КАДАСТРАЛНИТЕ КАРТИ И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ

Дата: 18-18.06.2015

Място:  хотел „КИПАРИС АЛФА“, бул. „България” №3А, гр. Смолян

На 18 и 19 юни, в хотел „КИПАРИС АЛФА“, бул. „България” №3А, гр. Смолян се проведе поредната регионална геодезическа конференция, организаирана от съюза на геодезистите и земеустроителите в България /СГЗБ/, който се отзова на поканата на Дома на науката и техниката в града и Териториална организация на Н Т С – гр. Смолян. Събитието беше включено в плана за работа на СГЗБ за 2015 година и подкепено от Федерацията на научно – техническите съюзи /ФНТС/.

За да откликне на интереса на колегите от региона към последнте събития и новости в областта на геодезията, организаторите планираха и втори ден на конференцията, за който поканиха специалисти от водещи фирми, дистибутори на геодезическа техика.

Инж. Дафинка Маламова, председател на местната геодезическа организация, с лъчезарна усмивка и весело насроение посрещаше колегите в красивия родопски град. Сърдечното гостоприемство и добрата обстановка обещаваха ползотворно протичане на конференцията.

Официални гости баха инж. Марина Цекова – зам. кмет на община Смолян,

инж. Цанко Карабов – Началник на службата на АГКК, гр. Смолян. Присъсваха геодезисти от района, колеги от гр. Асеновград, гр. Пловдив, гр. София и др.

Доклад на тема “Геодезистите и професионалните им съюзи – важен фактор в обществено-икономическото развитие на регионите“ изнесе инж. Дафинка Маламова

Почетни грамоти от СГЗБ за дългогодишна активна дейност и за принос в утвърждаване престижа и авторитета на професията получиха : Териториалната организация на Н Т С – гр. Смолян и геодезистите : Росица Димитрова Пашова и Васил Райчев Райчев. Грамотите бяха връчени от председателя на СГЗБ – д-р инж. Иван Калчев.

Основен доклад по темата беше изнесен от инж. Илия Станчев, главен експерт по кадастъра. Той отбеляза, че на практика не се случва това, което е влисано в закона.

Задачите на страните са различни. На етап „създаване” основни изисквания са:информацията да доставена в най-пълен обем, правилно да е поддържана и да няма пречки за получаването й. Не винаги се среща подкрепа

Участниците в дискусията посочиха значителни грешки в КВС- липса на реки, на пътища и др.

Д-р инж. Иван Калчев изказа притеснение, че кадастралните карти съзнателно ще се натоварят с голям процент явни фактически грашки.

Инж. Станчев посочи проблем във финанирането на отстраняването на грешките и невъзможността агенцията да се самосезира за отстраняването им. Общините също трябва да участват във  финансирането.

Доц. Илинка Иванова запозна присъстващите със становището на СГЗБ относно мотивите към закон за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър, а д-р инж. Иван Калчев допълни, че мнението на СГЗБ е за създаване на дългосрочна програма за кадастъра и геодезията в България.

Доц. Тодор Костадинов припомни, че висшето техническо образование се създава в България през 1882г.  от Научно-техническите съюзи. За да се усетят положителни промени за геодезията битката трябва да се започне още от сега. В момента от картата не може да се определи местонахождението.

Важен въпрос е връзката кадастър – регулация. Една регулация трябва да завършва с нанасяне в кадастъра.Сега се издават визи от регулацията, правят се сделки по кадастъра. За да се коригират тези неща е нужна промяна в законодателството. Понастоящем взаимодействието между институциите става на добра воля. АГКК не може да се справя със всичко. Общините също могат да издават скици, а и да подпомагат финансирането на геодезическите дейности. Трябва да се настоява за пълно заснемане и отразяване на сградите.

Разговорите продължиха и след официалното приключване на конференцията.

Вашият коментар