Календар на дейностите 2016

План за дейността

на Съюза на геодезистите и земеустроителите в България
за 2016 г.

№ по  ред
Наименование  и  тематика  на мероприятията
Време и място  на провеждане 
 Отговорник
 Съорганизатори

I.

МЕРОПРИЯТИЯ  С НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКА И СОЦИАЛНА НАСОЧЕНОСТ

1.

Национален геодезически събор февруари И. Калчев

Цв. Боев

К. Стоянов

 АГФ, КИГ, КИИП, СГЗБ

2.

Пролетна среща на жените март, ДНТ, София В. Коцева

И. Колева

3.

Ден на европейския геодезист март, ДНТ , София И. Андреев

Проф. Г.Вълев

КИГ

4.

Национален форум „Състояние и бъдеще на геодезията, картографията и кадастъра в България“ април И. Калчев

Цв. Боев

К. Стоянов

АГФ, КИГ, КИИП, СГЗБ

5.

Геодезическа конференция  в  Благоевград май Орган.комитет ФНТС

Рег.организация

6.

Младежки семинар : Актуално състояние, европейското развитие и перспективи за младите геодезисти април, София Орган.комитет, К.Стоянов, И.Колева ФНТС, УАСГ

7.

Геодезическа конференция в Хасково юни Инж. Драгомир Колев ФНТС

8.

Ден на река Дунав юни, ДНТ, София Иванка Колева НТ Съюз по водно дело

9.

Национално съвещание:

Фотограметрията  в България – 2016 година.

юли Проф. Малджански

Иванка Колева

Ваня Петрова

ФНТС

УАСГ

10.

Национална конференция в Шумен  Септември Орган.комитет

Проф. А. Андреев

ФНТС

Рег.организация

11

Семинар

Нови геодезически инструменти и технологии

Пловдив,

септември

Иванка Колева

Димитър Арнаудов

Рег.орг.Пловдив

ДНТ

ФНТС

12

Заседание на комисията по соц. дейност  и работа с жените

 

октомври

ДНТ , София

В. Коцева

И. Колева

ФНТС

13

 Международен симпозиум

„Съвременните технoлогии, образованието и професионалната практика в геодезията и свързаните с нея области“

3-4 ноември

(четв.-петък)

ДНТ , София

Орган. комитет на МС

Георги Милев

ФНТС, УАСГ,

ВГС, КИГ, КИИП.

АГФ